Har du gjort din SAM-ansökan än?

Du som ännu inte satt igång med din SAM-ansökan bör ta tag i detta snarast möjligt då det kan dyka upp en del överraskningar i år, dels kring regelverket i nya CAP-reformen och dels vad som gäller kring nya miljöstödsåtaganden och kompensationsstöden.

Snart närmar sig tiden när SAM 2015 ska vara inskickad. 12 maj är sista dagen. Vi har tidigare gett några bra tips att tänka extra på, här vill här trycka på några ytterligare saker som är viktiga att ha full koll på i årets SAM-ansökan.

Förgröningen
Missa inte förgröningsstödet. Det innebär bl.a. att du måste ha minst 2 eller 3 grödor på din gård beroende på arealstorlek.  Ekologiska fokusarealer, ex. träda, insådd, baljväxter eller obrukad fältkant, måste också vara uppfyllt på gårdar över 15 ha och som ligger utanför skogsdominerade områden.

Miljöstöden
I år är det många lantbrukare som måste förnya sina åtaganden gällande betesmarker, ekologisk produktion och vallstöd. Stöden är i stort sett lika som tidigare men det finns en del skillnader som t.ex. att du i betesmarksstödet kan söka allmän eller särskild skötsel. En nyhet för nya ekologiska odlare är att det i år öppnar ett s.k. omställningsstöd för ekologisk produktion som gäller två år.

I områden som ligger utanför områden för kompensationsstöd kan man i år söka nytt åtagande för vallodling. Nytt jämfört med tidigare år är att vallen måste ligga minst 3 år innan vallen får brytas, att första året i liggtiden räknas fr.o.m. 2014 (under förutsättning att vallen då låg med i gamla vallstödet) och att vallen tredje året inte får brytas förrän 31 juli. Detta innebär alltså att vallar som man tänkt bryta upp 2015 inte kan ingå i något vallstöd i år eftersom vallen då bara legat 2 år. Tänk också på att den vallareal du går in med 2015 ska ha samma areal alla fem åren under åtagandeperioden men med en variation på 20% uppåt eller nedåt.

Unga lantbrukare
Du som är under 40 år kan fr.o.m. 2015 söka stödet för unga brukare. Det gäller även om man går in som delägare i bolag. Ansökan gör du i SAM Internet. Om du går in som delägare i ex AB så glöm inte att skicka in uppgifter som styrker att du är delägare i bolaget, ex. en kopia på aktiebok eller kopia på gåvobrev. Detta måste vara länsstyrelsen tillhanda senast den 12 maj. Kravet är bl.a. att du även är firmatecknare i bolaget.

Kompensationsstöd
Vi märker att många lantbrukare som tillhör stödområden där kompensationsstöd går att söka har dålig kunskap om vad som gäller beträffande djurtäthet och foderarealer. När vi gör en ansökan så kan vi på ett enkelt sätt via vår räkningssnurra redovisa vilken typgård du tillhör. Här finns möjligheter att optimera om man ligger i gränslandet för djurtäthet. Bara genom att ändra djurantal eller ändrat underlag för foderareal, så kan det påverka utfallet av stödet avsevärt.

Produktionsplatsnummer
Glöm inte att skriva in ditt produktionsplatsnummer i SAM Internet. Det är viktigt för dig som söker nötpeng och kompensationsstöd och även för ekologiska djurstödet. Har du fler ppn så måste dessa anges också. (dock inte om du har djuren tillfälligt ute, då tillhör de fortfarande besättningen på den produktionsplats som de kom ifrån).

Ta hjälp
I år är det som sagt mycket att sätta sig in i. Känner du att du skulle behöva ta hjälp med din SAM ansökan så kontakta någon av våra SAM rådgivare som är väl uppdaterade på vad som gäller 2015.

Kontakta oss