Högsta förvaltningsdomstolen upphävde djurförbud i principiellt viktigt mål

Kristin Skeppsby, jurist på LRF Konsult, har företrätt en lantbrukare som efter att ha meddelats djurförbud nu fått rätt i Högsta Förvaltningsdomstolen.

Domen är vägledande eftersom den slår fast att man ska ta hänsyn till proportionalitetsprincipen när domstolen prövar ärenden om djurförbud. Fler djurförbud har redan upphävts som följd. I det aktuella fallet har Lantbrukaren bedrivit verksamhet sedan 1968 med cirka 350 djur i sin besättning. Bakgrunden för beslutet var att Länsstyrelsen meddelat djurförbud med anledning av att lantbrukaren skrivit på ett strafföreläggande avseende djurplågeri för ett inåtväxt horn på ett djur som skickats till slakt. Förvaltningsrätten och Kammarrätten gick på länsstyrelsens linje.

Efter överklagade upphävde Högsta Förvaltningsdomstolen beslutet om djurförbud mot bakgrund av proportionalitetsprincipen, det vill säga detta beslut måste baseras på en sammanvägning av samtliga relevanta omständigheter och förhållanden. Domstolarna har varit väldigt strikta och undantagen från att döma djurförbud har varit få. Det har handlat om att man har kunnat peka på tillfällig sjukdom eller arbetsanhopning men i övrigt har det varit svårt att nå framgång.

Kristin Skeppsby- Ett djurförbud för en lantbrukare får i praktiken konsekvenser som man kan likställa med ett näringsförbud. Det inträffade är allvarligt men måste ställas mot helheten av hur man skött sig. I detta fall står ett djurförbud inte i rimlig proportion till det allmänna intresse som ska tillgodoses. Lantbrukaren har under sin yrkesverksamma tid fött upp tusentals djur, säger Kristin Skeppsby.

 - Det känns oerhört skönt att vi fått denna dom. Då lantbrukaren erhöll djurförbud nödgades han göra ett generationsskifte på gården där hans söner tog över verksamheten. Jag är glad för lantbrukaren ifråga som nu äntligen kan hjälpa sina söner med att ta hand om djuren, kommenterar  Kristin Skeppsby.

Rickard Josefson Chefsjurist LRF Konsult avslutar:Rickard Josefson

- Det är ett principiellt viktigt mål där proportionen mellan det allmänna och den enskildes intressen prövats. Det är en väldigt viktig dom som redan har fått avtryck i andra domar. Två djurförbud har redan upphävts med hänvisning just till denna dom. Målet visar vikten av LRF Konsult fortsätter att driva och pröva viktiga frågor inom djurskyddsärenden så att svenska lantbruksföretagare ges möjlighet att bedriva konkurrenskraftig verksamhet även framåt. Ombud för lantbrukaren i detta fall var Kristin Skeppsby. Tillsammans med Axel Nordmark och Johan Håkansson driver hon djurskyddsärenden hos oss på LRF Konsult.

Kontakta oss