ICA Sveriges och LRF:s initiativ "Mjölkkronan"

Sista utbetalning av Mjölkkronan sker den 25 april. Eventuella ändringar ska meddelas support.mjolkkronan@lrfkonsult.se senast den 20 april. Meddelade ändringar efter detta datum finns ingen möjlighet att ta hänsyn till.

ICA har beslutat att, under tiden 21/9 2015 till 27/3 2016, ge Sveriges mjölkföretagare en direktersättning som ska fördelas på respektive företags leveransvolym. LRF Konsult har fått i uppdrag via LRF att ansvara för fördelningen av mjölkkronan till Arlas leverantörer eftersom de inte enbart har svenska medlemmar. Övriga mejerier fördelar utbetalning direkt till sina leverantörer.

Utbetalningen till Arla leverantörer
Direktersättningen utgörs av 1 kr per 1-litersförpackning som ICA sålt av Arlas mjölk under den aktuella månaden samt visst ostsortiment. Dessutom lägger ICA en grundplåt på 25 Mkr som en gåva att fördelas till alla Sveriges mjölkföretagare.

Hur fördelas mjölkkronor till dig som mjölkföretagare?
Första utbetalningen sker den 25 november 2015 och baserar sig på Arlas försäljningsvolym i ICA butiker för berörda produkter under perioden 21 september till 31 oktober och din levererade volym under 2015 års första åtta månader. Till grund för beräkningen av din ersättning utgår vi från uppgiften om din ackumulerade leverans under året som anges på Arla avräkningen och som var disponibel på ditt konto per 2015/09/11 och avser datumen 2015/08/17 till 2015/08/30 med avräkningsdag 2015/08/30.

Den 20e varje månad kommer du på www.lrfkonsult.se se hur mycket pengar som Mjölkkronan totalt sett har genererat.

För att få del av utbetalningarna måste du ha mailat in dina uppgifter enligt nedan före den 21 oktober. Du är då automatiskt med på alla de sex utbetalningarna från ICA som startar med utbetalning 25 november. Om du skickar in din avräkning efter den 21 oktober kommer du att vara med vid nästa fördelning som sker den 21 december och de följande fyra. Du kan inte få retroaktiv ersättning för månaden före. Även om du skickar in din avräkning sent så är det avräkningen som var disponibel på ditt konto per 2015/09/11 och avser datumen 2015/08/17 till 2015/08/30 med avräkningsdag 2015/08/30 som ska skickas in.

Utbetalningarna kommer att ske vid sex tillfällen enligt följande

Avräkning tillhanda* Mjölkkronan totalt Utbetalning av periodens belopp
21 oktober 25 mkr 25 november
23 november   21 december
19 december   25 januari
23 januari   25 februari
23 februari   25 mars
23 mars   25 april

 * OBS: Om inget ändras rapporteras uppgifter in endast vid ett tillfälle.

LRF Konsult kommer på uppdrag av ICA att varje månad utfärda och skicka avräkningar till respektive Arlaleverantör med uppgift om bl.a. utbetalat belopp. Avräkningen kommer att skickas till den e-postadress som användes när underlaget skickades in till LRF Konsult.

För att vara berättigad till ICA-kronan måste man vara leverantör av mjölk till Arla. Upphör du som leverantör under perioden är du inte berättigad till ICA-kronan från och med månaden efter att du slutat som leverantör till Arla. Detta gäller dock inte om någon annan i familjen övertagit verksamheten och därefter är leverantör till Arla. Den nya leverantören ska då inkomma med uppgifter som visar att man tagit över verksamheten senast de datum som framgår av tabellen ovan. Förändring meddelas till support.mjolkkronan@lrfkonsult.se

Hur gör jag för att få ersättning?
Vi behöver uppgifterna som finns på din första sida av septemberavräkning 2015/08/30.
Du som har en mailadress registrerad hos Arla hittar dina avräkningar via Arlas ägarnät. Gå in på ägarnätet, www.arla.net och fyll i användarnamn och lösenord. Det är ditt medlemsnummer som är användarnamnet. Info om inloggningar på www.arlafoods.se/agare/inloggningsfragor/. Klicka sedan på ”Gå till Mitt E-arkiv” och öppna den avräkningen som heter AVRÄKNING-2015/08/30 och högerklicka på den. Spara sedan ner den på skrivbordet eller annan lämplig lagringsyta. Mejla filen till mjolkkronan@lrfkonsult.se ange Mjölkkronan i ämnesraden.

Om du inte har tillgång till Arlas ägarnät ska du ta fram din avräkning med avräkningsdag 2015/08/30, där det även står disponibelt datum 2015/09/11. Avräkningen skannas i Svart (Lineart, Mono, Svartvit), obs ej i färg eller gråskalor. Rekommenderad upplösning på den skannade bilden är 300 DPI (punkter per tum). Mejla filen till mjolkkronan@lrfkonsult.se ange Mjölkkronan i ämnesraden.

Villkor
Leverantören är berättigad till ICA-kronan om septemberavräkningen 2015/08/30 från Arla är LRF Konsult tillhanda senast i tabellen angivet datum. Därefter är leverantören berättigad till ICA-kronan resterande utbetalningstillfällen. Upphör man som leverantör till Arla är man inte längre berättigad till ersättning, det åligger var och en att maila till support.mjolkkronan@lrfkonsult.se sådan förändring.

Genom att till LRF Konsult skicka in respektive avräkning från Arla godtas dels villkoren ovan dels att LRF Konsult för ICA:s räkning utfärdar en särskild avräkning (självfakturering) avseende ICA-kronan.

Genom att lämna ovanstående uppgifter samtycker du som Arlaleverantör till att LRF Konsult får tillföra och uppdatera sina databaser med sådana person- och bankuppgifter som utgör en förutsättning för effektiv och god kund- och registervård samt medger att LRF Konsult har rätt att kontrollera rapporterad volym med tillgängliga databaser. Uppgifterna kommer endast att användas för att fullgöra LRF Konsults åtagande gentemot dig som Arlaleverantör.

Avräkningen
Avräkningen består av två delar, dels en ersättning som avser den del av Mjölkkronan där konsumenterna valt att köpa Mjölkkronemärkta produkter, dels en grundplåt från ICA som är en gåva. Vår rekomendation är att såväl ersättning som gåva bokförs på konto 3989 övriga erhållna bidrag.

Hur räknar du ut vilken ersättning du har fått per kilo mjölk?
- Leta rätt på avräkningen där det står beräkningsunderlag, levererad mjölkmängd. Om du har levererat denna mängd under 8 månader delar du med 8. Därefter delar du ditt utbetalade belopp med dessa kilon.

Frågor
Om du har några frågor går det bra att mejla eller ringa vår support. Här bredvid ser du alla kontaktuppgifter. Du hittar även vanligaste frågorna med svar.

Kontakta oss med dina frågor

Mejla vår support
support.mjolkkronan@lrfkonsult.se

Ring följande rådgivare på LRF Konsult mellan kl 8:00-16:00 (uppge Mjölkkronan)

  • Per Elander 021-10 35 68
  • Axel Andersson 021-10 35 75 
  • Semira Yildiz 021-103567

 

Frågor och svar

Här får du svar på vanliga frågor kring Mjölkkronan.

Få svar på dina frågor>>

 

Mjölkkronan - i korthet

Här får du en snabb summering kring vad som gäller för Mjölkkronan.

Så fungerar det>>