LRF Konsult vinner mål om klagorätt i Högsta domstolen

Högsta domstolen har bestämt att en fastighetsägare har rätt att överklaga en detaljplan som avgör placeringen av en framtida trafikled, utan att detaljplanen i övrigt påverkar fastigheten.

Avgörandet tydliggör att när en stegvis planläggning genomförs måste man i ett tidigt stadium ta hänsyn till de intressen som kommer att beröras av efterföljande detaljplaner.

Södertälje kommun har antagit en detaljplan för en skola och början av en trafikled i Enhörna. Planen överklagades av ett antal fastighetsägare, men länsstyrelsen och senare mark- och miljödomstolen ansåg inte att de hade rätt att överklaga beslutet. En fastighetsägare överklagade med hjälp av LRF Konsult till mark- och miljööverdomstolen (MÖD), som ansåg att han hade rätt att överklaga beslutet. Sedan Södertälje kommun i sin tur har överklagat till Högsta domstolen (HD) har HD nu avslagit kommunens överklagande och fastställt att fastighetsägaren har klagorätt.

I målet var en huvudfråga vilken betydelse det har att detaljplanen är en del av ett större sammanhang med flera tilltänkta detaljplaner. HD konstaterar där att: ”I praktiken finns det ett närmast oupplösligt samband mellan placeringen av skolan och hur vägen ska dras. Det måste därför antas att den nu beslutade planen, om den vinner laga kraft, påverkar avvägningen mellan allmänna och enskilda intressen vid den fortsatta planläggningen av området. Planen kommer att bilda utgångspunkt för prövningen av det allmännas intresse att färdigställa vägen enligt den sträckning som har påbörjats och därmed begränsa möjligheterna att vid ett överklagande av nästa planbeslut påverka vägfrågan på något mer avgörande sätt.”

Fastighetsägarens mark skulle i nästa planläggningsskede tas i anspråk, vilket sammantaget innebar att han har rätt att överklaga redan den första detaljplanen.

- Jag är mycket nöjd över att HD har beaktat att en detaljplan som är en del av ett större sammanhang får betydelse för kommande prövningar. Det här avgörandet innebär, förutom den direkta möjligheten att få en rättslig prövning, också att kommuner tidigt måste vara lyhörda för synpunkter från de som kommer att påverkas i senare skeden. Kommuner får inte måla in enskilda i ett hörn där deras fastighet är den sista i ett sedan tidigare uttänkt pussel, säger juristen Magnus Norberg som företrädde fastighetsägaren i HD.

Nästa steg i processen är att ärendet ska åter till Länsstyrelsen där detaljplanen ska prövas i sak, efter att den processuella klagorätten nu har fastställts.

- En av de viktigaste uppgifterna vi på LRF Konsult har i dessa sammanhang är att försvara äganderätten när någon utomstående vill ha åtkomst till enskild mark. Att det har gett resultat i högsta instans är ett bra kvitto på vårt arbete och är viktigt för framtiden, då domen kommer att vara vägledande för framtida prövningar, säger Rickard Josefson Chefsjurist, LRF Konsult.

Domen meddelades av HD den 1 juni 2017, mål Ö 5758-15.Principiellt