Minska dina risker genom terminshandel

Marknadspriset för olika råvaror svänger kraftigt mellan åren, vilket medför att det har blivit allt svårare för dig som lantbrukare att planera dina intäkter och utgifter. Att aktivt hantera risken kan stabilisera din lönsamhet och på sikt förbättra ditt företags konkurrenskraft.

Diagram 1

Terminshandel
Terminshandel innebär ett ingående avtal om köp av lös egendom vid en framtida tidpunkt till ett bestämt pris. Genom terminshandel kan du som lantbrukare skapa stabilare intäkter, men terminshandel ska inte användas som ett spekulationsinstrument. Det är viktigt att aldrig sälja mer än vad som faktiskt är eller förväntas produceras. En rekommendation är att inte säkra mer än cirka 70-75 procent av den totala förväntade skörden. Finansiella terminer kan köpas och säljas obegränsat antal gånger innan terminens slutdatum löper ut. Företaget vinner eller förlorar på att köpa och sälja terminer beror på marknadsutvecklingen. Fördelen med terminer är att företagets risk begränsas och att företagaren på förhand vet priset på den gröda som produceras på gården. Se exempel på hur en terminshandel kan gå till nedan.

Bild 2

Vilka strategier bör du ha?
Den viktigaste strategin vid handel av finansiella instrument är att hitta en nöjdhetsnivå, det vill säga ett pris som du känner dig trygg med utifrån din kostnadsstruktur i företaget. För att hitta din egen nöjdhetsnivå är det viktigt att du tar reda på vad produktionskostnaden är för en given gröda men även vilka skördevolymerna är. På så sätt vet du hur mycket som kan säkras på termin och till vilket pris som grödan ska ha. Det är viktigt att strategin skrivs ned och att du håller fast vid din strategi.

Kontakta oss