Seger för skogsägarna i frågan om bombmurklan

Mark- och miljööverdomstolen konstaterar i en dom att artskyddsförordningen inte ska tillämpas så att markanvändning försvåras och att skogsbruk stoppas. Domen talar för att markägare som hindras bruka sin mark får rätt till ersättning.

LRF Konsults jurist Axel Nordmark har varit ombud för skogsägaren i processen och har tillsammans med LRF drivit frågan som principmål. Detta stod klart när domstolen meddelade dom i det mål där skogsägaren Henric Skane hindrats från att avverka sin skog för att myndigheterna hittat svampen bombmurkla på hans mark.

- Skulle Länsstyrelsens tolkning av artskyddsförordningen fått stå oemotsagd hade det inneburit oerhört stora konsekvenser för Sveriges skogsbruk. En markägare hade i så fall blivit förbjuden att avverka skog på sin mark utan någon som helst ersättning. Att det allmänna ska kunna ges en viss rätt att skydda biologiskt värdefulla markområden genom exempelvis naturreservat är för många markägare acceptabelt, då man kompenseras för intrånget genom en ersättning. Effekterna som Länsstyrelsens tolkning hade kunnat få kan knappt överblickas då bombmurklan bara är en av hundratals listade arter i artskyddsförordningen, säger Axel Nordmark, ombud för skogsägaren och jurist på LRF Konsult.

Domstolen konstaterar att artskyddsförordningen inte kan tillämpas på ett sätt så att pågående markanvändning avsevärt försvåras. Myndigheterna ska i första hand använda formellt skydd som innebär att skogsägaren erbjuds ersättning.

- Det är en seger för markägaren och Sveriges alla skogsägare. Nu blir det tydligt att myndigheterna inte kan kringgå den grundlagsskyddade ersättningsrätten. Men det här är också en seger för naturen och den biologiska mångfalden. Nu riskerar inte förekomst av speciella arter att orsaka stora ekonomiska förluster för skogsägaren. Det innebär att skogsägarens vilja att bevara och utveckla naturvärden stärks, säger Sven Erik Hammar, ordförande för LRF Skogsägarna.

Många frågor om artskyddsförordningens påverkan på den pågående markanvändningen besvaras i domstolens skäl. Förhoppningsvis kan domen därför ge en bra vägledning i framtida frågor kring äganderätten och artskydd.

- Det har känts mycket spännande att vara delaktig i en så viktig process för Sveriges skogsägare. Tillsammans med den drabbade markägaren, LRF:s biologiska expert och inte minst juristkollegor på LRF Konsult har jag haft förmånen att driva ärendet från start till högsta instans, säger Axel Nordmark.

Har du frågor, vänligen kontakta:

Axel Nordmark, Jurist, eller Anna Burlage Sjöberg, Pressansvarig, genom kontaktformuläret här bredvid.