Nu finns utrymme för bättre kalkyler

Från och med den 1 september började en rad förändringar i skogsvårdslagen att gälla. Många av ändringarna är för skogsägarna av positiv art och den som kanske har störst påverkan är ändringarna i reglerna kring den så kallade Ransoneringsregeln.

Ransoneringsregeln har berört, och berör, endast de fastigheter som har en areal större än 50 ha.

Tidigare har Ransoneringsregeln inneburit att man med en brukningsenhet över 50 ha, endast får ha kalmark eller skog yngre än 20 år på maximalt 50 % av arealen. Detta har inneburit att en fastighet på 49 ha får ha skogsmark som är kalmark eller under 20 år på 49 ha, medan en motsvarande brukningsenhet på 51 ha endast får ha det på 25,5 ha av arealen.

De nya reglerna innebär att man på fastigheter under 100 ha får ha maximalt 50 ha av arealen som kalmark eller skog under 20 år. På detta sätt frångår man trappstegseffekten vid fastigheter på 50 ha. Fastigheter över 100 ha får precis som tidigare ha max 50 procent som kalmark eller skog yngre än 20 år.

Detta får stor betydelse för de skogsägare som har mellan 50-100 ha och som står inför större investeringar, eller om man ska finansiera ett generationsskifte. För många får det också stor inverkan om man planerar ett tillköp. Exempelvis om du har 40 ha och gör ett tillköp på 20 ha, så har du alltså tidigare endast kunnat delfinansiera köpet med avvekningar på 30 ha (50 %) av den totala brukningsenheten (om all skog är över 20 år). Med regeländringen så kan du avverka 20 ha mer, vilket förbättrar kalkylen avsevärt. Beroende på var du bor och hur skogen ser ut så kan du då räkna med en ökad intäkt på mellan 1-2 miljoner.

Enligt LRF Konsults prisstatistik på skogsmark så verkar det som att värdet på skogsmark tycks ha bottnat och frågan är om regelförändringen kommer att få någon effekt på prisutvecklingen framåt.

Läs senaste prisstatistiken - Stabila skogsmarkspriser - ökade regionala skillnader