Högsta domstolen ger fiskare rätt till ersättning

Högsta domstolen har för första gången någonsin gett enskilda rätt till ersättning med stöd av grundlagen.

Domen öppnar en möjlighet för många markägare som drabbats av inskränkning i sin markanvändning att få ersättning. Det är juristen Jessica Wieslander, på LRF konsult i Umeå som drivit processen för markägarnas räkning.

Målet rör enskildas rätt att kräva ersättning av staten med stöd av grundlagen. Den rätten har inte prövats av domstol tidigare och det har diskuterats i den juridiska litteraturen sedan åtminstone mitten av 1990-talet om en sådan talan är möjlig, eller om grundlagen bara riktar sig till lagstiftaren.

– Det känns självklart väldigt bra att få ett positivt avslut på den här långa processen och att kunna ge vår kund rätt i viktigt principfråga samt en skälig ersättning. Att vi dessutom har fått rätt i en fråga som tidigare var oprövad i domstol gör mig stolt över våra många duktiga jurister på LRF Konsult, säger Katarina Wiklund, Chefsjurist på LRF Konsult.

I det aktuella fallet var det sju stycken yrkes- och binäringsfiskare i Haparanda skärgård som blev av med huvuddelen av sina inkomster från fisket när det infördes ett förbud mot fiske efter lax och öring i Torne älvs fiskeområde år 1997.

Staten vägrade att betala ersättning för detta med hänvisning till att 1997 års förbudslag inte har någon bestämmelse om ersättning till berörda fastighetsägare. Dessutom ansåg staten att grundlagen inte kunde användas som stöd för deras krav. Därför bestämde sig fiskerättshavarna för att stämma staten och få sin rätt prövad och de vände sig då till LRF Konsult som specialiserat sig på den här typen av mål.

Lång process har fått sitt slut
– Det blev en lång resa, eftersom det till att börja med inte fanns någon domstol som ansåg sig vara behörig att ta upp målet till prövning, uppger Jessica Wieslander jurist på LRF Konsult.

Till sist blev det Stockholms tingsrätt som pekades ut som behörig och som avgjorde målet. Tingsrätten kom fram till att staten inte var ersättningsskyldig och samma resultat blev det när domen överklagades till Svea Hovrätt.  

Nu, sju år senare, ändrar Högsta domstolen alltså underinstansernas domar och förklarar att staten ska ersätta de sju fiskerättshavarna för deras förluster.

Stöd från LRF gav riktlinje för framtida ersättningsfrågor
Målet har drivits med ekonomiskt stöd från LRF och domen har stor betydelse för många markägare som drabbats av någon form av inskränkning i sin markanvändning, eftersom det öppnats en möjlighet att åberopa grundlagens egendomsskydd till stöd för en ersättningstalan.

För mer information kontakta gärna
Jessica Wieslander, jurist på LRF Konsult i Umeå, 090-108092, jessica.wieslander@lrfkonsult.se
Katarina Wiklund, Chefsjurist LRF Konsult, 08-700 2042, katarina.wiklund@lrfkonsult.se
Linda Ternstedt, Chef Kommunikation LRF Konsult, 08-700 2033, linda.ternstedt@lrfkonsult.se