Markägande i fokus - nya domar i HD

Under våren har några domar avkunnats som ger markägare rätt, där LRF Konsults jurister varit ombud för markägarna.

Ett mål avsåg Tjörns kommun som ville bygga en gång- och cykelväg över mark som några fastighetsägare ägde i kommunen. Kommunen ansåg att man hade rätt att bygga vägen över markägarnas mark även om vägen bara skulle användas för gång-och cykeltrafik. Rättstillämpningen för att få bilda servitut är att servitutet avse behov av väg för samfärdsel och transporter till och från fastigheten. Kommunen ansåg i det här fallet att domstolen skulle medge att servitut kunde bildas även för gång-och cykelväg. Kommunen förlorade målet och HD konstaterade att ”av utredningen framgår att det inte finns någon byggnad eller annan anläggning” för vilken det är av väsentlig betydelse att den aktuella gång-och cykelvägen anläggs.”

Det andra uppmärksammade målet i HD avsåg enskildas rätt att kräva ersättning av staten med stöd av grundlagen.

- Den rätten har inte prövats av domstol tidigare och det har diskuterats i den juridiska litteraturen sedan åtminstone mitten av 1990-talet om en sådan talan är möjlig, eller om grundlagen bara riktar sig till lagstiftaren uppger LRF Konsults jurist Jessica Wieslander, ombud för fiskerättshavarna.

I det aktuella fallet var det sju stycken yrkes- och binäringsfiskare i Haparanda skärgård som blev av med huvuddelen av sina inkomster från fisket när det infördes ett förbud mot fiske efter lax och öring i Torne älvs fiskeområde. Staten vägrade att betala ersättning för detta och hänvisade till att det inte finns någon bestämmelse i vår lagstiftning om ersättning till berörda fastighetsägare.  Dessutom ansåg staten att grundlagen inte kunde användas som stöd för deras krav. Nu, sju år senare, ger Högsta domstolen målsägarna rätt och  förklarar att staten ska ersätta de sju fiskerättshavarna för deras förluster i enlighet med grundlagens bestämmelser.

Målet har drivits med ekonomiskt stöd från LRF och domen har stor betydelse för många markägare som drabbats av någon form av inskränkning i sin markanvändning, eftersom det öppnats en möjlighet att åberopa grundlagens egendomsskydd till stöd för en ersättningstalan.

- Det är glädjande att vi har duktiga jurister inom LRF Konsult som driver principiellt viktiga frågor för markägare. I Sverige har vi en trend att det allmänna tar gärna mark i anspråk från markägare för olika ändamål, genom expropriation. Det är viktigt att man som markägare ifrågasätter exploateringar och att rättstillämpningen prövas, säger chefsjurist Katarina Wiklund.