Ändrade utdelningsregler för aktiebolag

Inför varje årsskifte är det viktigt att du som aktiebolagsägare ser över ditt utdelningsunderlag, d.v.s. att den lön du (eller någon närstående) tar ut är tillräcklig och överstiger det minimibelopp som krävs för att det lönebaserade utrymmet ska få utnyttjas. Har man tagit ut en lön som understiger lönekravet med så lite som en krona kan det få stora ekonomiska konsekvenser.

Nya utdelningsregler
För s.k. kvalificerade aktier i fåmansföretag beräknas varje år ett gränsbelopp som anger utrymmet för hur stor del av en aktieutdelning eller kapitalvinst vid avyttring av aktierna som beskattas med 20 procent i inkomstslaget kapital. Under vissa förutsättningar ingår ett lönebaserat utrymme i gränsbeloppet.

Riksdagen har nyligen beslutat att lönesummeregeln ska ändras med verkan från beskattningsåret 2014. Det lönebaserade utrymmet beräknas i fortsättningen till 50 procent av löneunderlaget. Riksdagens beslut innebär också att aktieägaren måste äga en andel i företaget som motsvarar minst fyra procent av kapitalet i företaget för att få utnyttja lönesummeregeln. Vidare gäller att det lönebaserade utrymmet begränsas till högst 50 gånger den egna eller någon närståendes kontanta ersättning. Slutligen har införts en särskild dotterföretagsdefinition vid beräkning av löneunderlaget.

Exempel:
Om utbetalda löner uppgår till exempelvis 4 000 000 kronor är det lönebaserade utrymmet enligt förslaget 50 % x 4 000 000 = 2 000 000 kronor. Möjligheten att ta ut aktieutdelning till 20 procent skatt ökar alltså med 2 000 000 kronor.

 

Aktieägaren själv eller någon närstående måste dock ta ut en viss minimilön från fåmansföretaget för att det lönebaserade utrymmet ska kunna utnyttjas. Det är storleken av den kontanta lönen under året före beskattningsåret som är avgörande för om tillräckligt stor lön har tagits ut. Om den kontanta lönen uppgår till minst tio inkomstbasbelopp (566 000 kronor för 2013) är lönekravet alltid uppfyllt. Understiger den kontanta lönen detta belopp kan lönekravet ändå vara uppfyllt. Beloppsgränsen är beroende av hur stora lönesummor som utbetalts från företaget och dess dotterföretag.

Kom ihåg att förmåner som t.ex. bilförmån inte får medräknas. Beträffande beskattningsåret 2014 är det alltså utbetalda löner under 2013 som avgör om lönebaserat utrymme får utnyttjas och hur stort detta i så fall är.

Vill du ha hjälp med att beräkna hur du påverkas av de nya 3:12- reglerna? Kontakta i så fall oss på LRF Konsult.

Kontakta oss