Makar/Sambo och konkurs

När man lånar till uppstart av företaget är det lockande att låta någon närstående gå i borgen för lån eftersom banken då kan erbjuda lägre ränta. Men om företaget hamnar i obestånd kan konsekvenserna för familjen bli stora.

Huvudregeln i ett samboförhållande är att en sambo inte kan bli skyldig att betala den andra sambons skulder. Om en sambo går i konkurs eller blir föremål för utmätning är det bara dennes egendom som berörs av konkursen. Den andra sambons tillgångar förblir orörda. Detsamma gäller för makar. I Äktenskapsbalken står det att varje make svarar var för sig för sina skulder som uppkommit före eller under äktenskapet. En borgenär kan alltså inte i en konkurs få ersättning ur den andra makens egendom, oavsett om egendomen är giftorättsgods eller enskild egendom. Det krävs alltså inget äktenskapsförord för att en make skall skydda sin egendom mot den andre makens borgenärer.

Det låter ju enkelt men verkligheten är ofta mer komplicerad. Hur blir det om man som sambo går i borgen för den andre sambons lån i den enskilda firman? Det är mycket viktigt att tänka på konsekvenserna när man lånar pengar.

Vi tar ett exempel som inte är så ovanligt. Eva och Stefan är sambo. Stefan äger och driver en enskild näringsverksamhet. Eva har ingen del i denna. Eva är ensam lagfaren ägare till en fritidsfastighet. Om Stefans näringsverksamhet hamnar i betalningssvårigheter och går i konkurs, tas hans näringsverksamhet och Stefans övriga tillgångar i anspråk. Eva får däremot behålla fritidsfastigheten och sina övriga tillgångar.

Om Eva hade gått i borgen med fritidsfastigheten som säkerhet, för Stefans lån i näringsverksamheten, riskerar fritidsfastigheten att följa med i konkursen. Ofta är det lockande att låta någon närstående gå i borgen för lån eftersom banken då kan erbjuda lägre ränta. Men man ska tänka sig för eftersom man kan sätta hela familjens existens på spel.

Det är dessutom viktigt att veta att efter en avslutad konkurs har en enskild person fortfarande ansvar för alla skulder som finns kvar. Därför är en konkurs ingen utväg för en privatperson när det gäller att bli av med sina skulder. Den som har en enskild firma, eller är delägare i ett handelsbolag, har också personligt ansvar för skulderna efter en konkurs. Det är bara aktiebolag och ekonomiska föreningar som kan bli av med sina skulder, eftersom bolaget eller föreningen upplöses om det inte finns några tillgångar kvar efter konkursen.