Ny dom: Bättre sjuk- och föräldrapeng för enskilda näringsidkare

LRF Konsult skattespecialister har drivit frågan om ett skatterättsligt underskott av näringsverksamhet från tidigare inkomstår ska påverka en enskild näringsidkares sjukpenninggrundande inkomst (SGI).

Den 28 januari 2014 prövade Högsta förvaltningsdomstolen frågan och kom fram till att ”gamla” underskott inte ska påverka SGI.

Målet rör företagare X som blev sjuk i december 2008. X hade gjort stora investeringar i sin verksamhet, vilka påverkade hans deklarerade resultat negativt. 2006 visade näringsverksamheten ett litet överskott, 2007 ett underskott och det blev underskott även 2008. Inkomståret 2009 visade näringsverksamheten ett bokfört överskott men pga underskotten från inkomståren 2007 och 2008 blev det ändå så att det deklarerade resultatet för 2009 blev negativt.

Frågan var om tidigare års underskott skulle beaktas vid SGI-beräkningen för sjukfallet i december 2008. Domstolen konstaterade bl a att beräkningen av SGI bör inriktas på framtida inkomster efter avdrag för kostnaderna för att förvärva dessa inkomster och att det därför finns skäl att bortse från ett avdrag för underskott från tidigare beskattningsår.

Domen innebär att vid beräkning av SGI för egenföretagare (enskilda näringsidkare och handelsbolagsdelägare) ska man bortse från tidigare års underskott, vilket innebär en avsevärd förbättring om man blir sjuk eller ska vara föräldraledig.

Kontakta oss