Undvik skattesmäll - planera arvskiftet redan vid bouppteckningen

Många tror att det bara finns ett sätt att genomföra ett arvskifte på och att planering är onödig eftersom det finns arvsregler som kan styra skiftet helt rättvist. I dagens läge finns det många olika familjekonstellationer med vanligast är det fortfarande att det är en efterlevande make/maka och gemensamma barn.

I dödsbon där det finns efterlevande maka/make så ärver han/hon egendomen före gemensamma barn. Ett sådant s.k. enmansdödsbo bör ibland undvikas. I enmansdödsbo skiftas dödsboet i samma stund som bouppteckningen registreras på skattemyndigheten. Om det ingår en näringsverksamhet eller en lantbruksfastighet upphör dödsboets verksamhet i samma stund som dödsboet skiftas. Det innebär att skattefonderingar i verksamheten ska återläggas till beskattning samma år som bouppteckningen registreras, med höga marginalskatteeffekter som följd. Det kan också finnas risk att sparade underskott går förlorade. Detta kan lösas men det kräver planering i förväg och senast vid bouppteckningen.

- Många som upprättar bouppteckningar har inte kontrollerat det ekonomiska utfallet i näringsverksamheten som ingår i dödsboet och ser inte till att den efterlevande make/makan avstår en andel av boet i samband med bouppteckningen, kommenterar Katarina Wiklund, chefsjurist på LRF Konsult.

Genom att avstå blir barnen dödsbodelägare och ett dödsbo bildas. Då ska ett arvskifte göras och överföring av tillgångar kan ske smidigt i arvskifteshandlingen inom familjen. Dessutom kan skattefonderingar i form av tex periodiseringsfond och  ackumulerade underskott  utnyttjas av dödsboet eller överföras till  någon av dödsbodelägarna. Kvittning sker sedan mot tex investeringar eller kommande inkomster och på så sätt utnyttjas dessa  maximalt ur skattesynpunkt.

- Det kan därför vara viktigt och väldigt avgörande hur bouppteckningen utformas, poängterar Katarina. Att ta hjälp av en kunnig och erfaren jurist vid frågor om bouppteckningar, där dödsboet innehåller en näringsverksamhet eller en jordbruksfastighet, är med andra ord en god idé. Så att det blir som man tänkt sig helt enkelt och man behöver inte oroa sig för eventuella skatteskulder.

Kontakta oss