Vad är ditt företag egentligen värt?

Funderar du på att sälja eller överlåta ditt företag? Då gör du bäst i att hålla ditt företag säljbart. Läs experternas bästa tips på hur du ska lyckas samt hur du räknar ut vad ditt företag är värt.

– Trappa inte ned din verksamhet då du börjar känna att det ”tar emot” – det är oftast ett effektivt sätt att förstöra de värden som du byggt upp och gör ditt företag mindre säljbart i framtiden, tipsar Anders Björkman, affärsrådgivare inom LRF Konsult i GävleDala. Vänta inte för länge med en försäljning, statistiken visar att de som väntar länge inte får företaget sålt. Långt ifrån alla lyckas sälja sina företag.

Sveriges företagare blir allt äldre och medelåldern är högre än i många andra jämförbara länder. Enligt en färsk rapport av Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser så är medelåldern på Sveriges företagare nu drygt 54 år, allra högst är den inom jordbruk/skog (56 år). Detta gör att allt flera går i säljtankar, men långt ifrån alla kommer att lyckas hävdar rapporten.

– En köpare eller övertagare vill se en utvecklingsmöjlighet för företaget, detta måste framgå av värderingen hävdar Leif Södermark, affärsrådgivare verksam i Skellefteå med omnejd. Det finns flera sätt att sälja ditt företag, om du driver din verksamhet i bolagsform. Antingen kan man sälja aktierna eller också själva verksamheten inkl ev personal (inkråmet). Valet av försäljningssätt påverkas både av din egen skattesituation och av en köpares vilja.

Hur värderar Du och andra Ditt företag?
– Det finns flera sätt att värdera sitt företag, berättar Kenthy Holmgren, affärsrådgivare verksam i Västerås med omnejd.

I princip används tre modeller vid företagsvärdering:

  1. Substansvärdering, vilket enkelt beskrivet innebär att man kalkylerar ett justerat värde på företagets tillgångar, dvs vad företagets tillgångar faktiskt är värda när man tagit hänsyn till eventuella skulder respektive över- och undervärden
  2. Multipel- eller jämförelsevärdering är en metod där jämförelse görs med andra företagsaffärer och de multiplar som då tillämpas. Multiplarna kan då avse relevanta gemensamma jämförelsetal såsom omsättning, vinst, synligt eget kapital m.m.
  3. Kassaflödesbaserad värdering, innefattar modeller där man försöker beräkna nuvärdet av företagets framtida avkastning och kassaflöden.

– Ofta används dessa modeller kombinerat med varandra för att hitta den bästa jämförelsen och för att ge ett värde på företaget, fortsätter Kenthy. Det viktiga att tänka på är att, förutom tillgångar som lager, kassa och maskiner (substansvärdet), så är det bedömningen av de framtida resultaten och kassaflödena som är avgörande för vad en köpare vill betala.

Substansvärderingen ser bara till nuvärdet och inte till framtida möjliga intäkter eller vinster. Vid multipel- eller jämförelsevärdering använder man ofta ett vägt avkastningsvärde för de senaste 3-5 åren, ett värde som schablonmässigt multipliceras med 3-8 gånger årsvinsten. Andra faktorer som varumärke, goodwill m.m. är ofta svårvärderade, men kan trots detta komma att påverka värderingen.

– Det är av största vikt att ta fram relevanta underlag, fortsätter Kenthy, t.ex. är det viktigt att tydligt beskriva bolagets affärsidé, bolagets kunder, inventariernas värde, om företaget står inför betydande investeringar, om lokalerna är ägda eller hyrda och när ett ev hyresavtal löper ut och om det går att förlänga osv. Glöm heller inte bort att det är viktigt att tala om vilken bank och bankkontakt du har, såväl som revisor och redovisningskonsult.

-Var inte rädd att berätta för marknaden vad företaget är värt, men glöm inte att det alltid är marknaden som avgör värdet i slutändan, poängterar Anders Björkman.

Vad skiljer ett lantbruksföretag från andra företag?
- Ett lantbruksföretag är kapitalintensivt, berättar Leif Södermark, och som regel finns en eller flera fastigheter med betydande värden. Boendet är oftast kopplat till verksamheten. Sedan ser ju kundstrukturen annorlunda ut, dvs oftast få kunder.

Affärsrådgivarnas tips till dig som företagare!
- Håll alltid ditt företag säljbart!
- Planera din framtida försäljning i tid! En tidshorisont på 3-5 år är viktig att ha på sig, minst.
- Låt göra en riktig värdering av ditt företag för att få en indikation om rimlig förväntan på ett försäljningspris nu eller inom något år!
- LRF Konsults Framtidssamtal kan vara ett sätt att närma dig dessa frågor.

Kontakta oss