Principiell seger för markägare vid övergång från avtalsservitut till ledningsrätt

Stormen Gudrun har under många år fått följdverkningar för markägare. Lantmäteriet beslutade 2006 om ledningsrätt som gav E.ON rätt att bredda en kraftledningsgata på två bostadsfastigheter i Borgholms kommun. För fastighetsägarna innebar ledningsrättsbeslutet att det skapades en 35 meter bred ledningsgata på och intill deras fastigheter. Ärendet har nu gått upp till ett slutligt avgörande i Mark-och miljöverdomstolen.

Domstolen instämmer i LRF Konsults argumentation att behovet av en bredare ledningsgata, upp till 35 meter, har föranletts av erfarenheterna efter stormen Gudrun, och att den tidigare hävdade ledningsgatan haft en bredd som varit begränsad till maximalt 12 meter. Ledningsrättsbeslutet medger, en i förhållande till avtalsservituten, utökad rätt att vidta åtgärder och att detta innebär en ökad belastning för fastigheterna. Domstolen bedömde därför det rimligt att fastighetsägarna skulle tillerkännas ersättning för den ökade belastningen, och att ersättningen skulle bestämmas utifrån de gängse värderingsprinciper som Lantmäteriet tillämpar och inte enligt den modell E.ON själva tagit fram och tillämpar.
 
Intressant att notera är att Mark- och miljööverdomstolen ansåg att den ersatta kostnaden för skadeförebyggande åtgärder var en intrångsersättning, inte annan ersättning som underinstanserna sagt.

Ombud för markägarna var juristerna Lisa Kylenfelt och David Svenn samt lantmätaren Margareta Holmquist Kindlund på LRF Konsult.

För mer information kontakta
Katarina Wiklund, Chefsjurist LRF Konsult eller Linda Ternstedt, Chef Kommunikation via kontaktformuläret här bredvid.