Skogsbarometern 2014

Skogsbarometern 2014 visar att över hälften av skogsägarna anser att lönsamheten i sitt skogsbruk är tillfredsställande.

Skogsbarometern är en årlig Sifo-undersökningen bland landets skogsägare från LRF Konsult och Swedbank och Sparbankerna.

Skogsägarna tror att virkespriserna och värdet på skogsmark kommer att få en positiv utveckling framåt. Skogsbarometern visar också att skador på skog anses vara det som kan få störst påverkan på ägandet på sikt.

Jämfört med 2013 så har det varit ett positivt år för svensk skogsindustri. Kronan har försvagats och efterfrågan har ökat något. För landets skogsägare som står för cirka 60 procent av virkesflödet så har effekten av detta varierat. I söder har det lett till ökade virkespriser, medan i norr har skogsägarna drabbats av stormar vilket bromsat prisutvecklingen.

– Vi ser effekter av att skogsägarna är mer positiva till lönsamheten i år. Bland annat så har avverkningsviljan ökat och man har blivit mer positiv till prisutvecklingen på skogsmark. Kraven på lönsamhet är dock generellt lägre hos skogsägare jämfört med andra företag, vilket bland annat beror på att man värderar andra parametrar än själva avkastningen, säger Axel af Petersens, Segmentschef Skog på LRF Konsult.

Mjuka faktorer som jakt, rekreation och känslan av att äga anges av 51 procent som den viktigaste faktorn för ägandet av skog. 33 procent tycker främst att det är en långsiktig investering och endast 11 procent tycker att en god löpande avkastning är mest betydelsefullt.

Tittar vi på skogsägarnas prognos för timmerpriset det närmsta året så tror 39 procent på stigande priser. Motsvarande siffra för massaved är 23 procent.

– Befintliga skogsägare är mycket intresserad av att investera ytterligare i mer skogsmark trots en ökande medelålder. Flera av våra äldre skogsägare har hälsan i behåll och ofta låg skuldsättning vilket underlättar för att äga skog senare i livet, säger Per Skargren Segmentsansvarig Skog & Lantbruk på Swedbank och sparbankerna.

Värden för 89 miljarder ska byta ägare
Av skogsägarna i undersökningen planerar 16 procent att göra en förändring i sitt ägande de närmaste fem åren, i de flesta fall så planerar man att överlåta fastigheten till en släkting. Det innebär att skog till ett värde av 89 miljarder kronor kommer byta ägare de närmaste fem åren.

Skog – en lönsam investering
Priset på skogsmark har under året stabiliserats efter två års nedgång. Över hälften anser att det är en lönsam investering att köpa skog vilket är en kraftig ökning. 48 procent av skogsägarna tror på stigande fastighetspriser de närmaste tre åren. Endast tio procent tror att priset på skogsmark kommer att sjunka de närmaste tre åren. Senaste årens stormar och förra årets brand i Västmanland har gjort att allt fler ser skador på skog som det som kan få störst påverkan på skogsägandet.

Att ladda ner
Hela Skogsbarometern 2014 (pdf)
Pressmeddelande (pdf)

Se film - Skogsbarometern 2014

Film

Visa filmen för storskärm