Tjörns kommun förlorade tvist om servitut på gång och cykelväg i HD

En av LRF konsults jurister, Lena Rebane i Karlstad, har varit ombud för några markägare, där domstolen gick på den linje som drevs av LRF Konsults jurist.

Tjörns kommun ville bygga en gång- och cykelväg över mark som några fastighetsägare ägde i kommunen. Kommunen ansåg att man hade rätt att bygga vägen över markägarnas mark även om vägen bara skulle användas för gång-och cykeltrafik. Rättstillämpningen för att få ta mark i anspråk för servitut har varit att servitutet är av väsentlig betydelse för den aktuella fastighetens behov av väg för samfärdsel och transporter till och från fastigheten.

Kommunen menade i det här fallet att domstolen skulle medge att servitut kunde bildas även för gång-och cykelväg. Kommunen förlorade målet och HD konstaterade att ”av utredningen framgår att det inte finns någon byggnad eller annan anläggning” ”för vilken det är av väsentlig betydelse att den aktuella gång-och cykelvägen anläggs.”

– Det är glädjande att vi har duktiga jurister inom LRF Konsult som driver principiellt viktiga frågor för markägare. I Sverige har vi en trend att det allmänna tar gärna mark i anspråk för olika ändamål och mark tas ifrån markägare genom expropriation. Det är viktigt att man som markägare ifrågasätter exploateringar och att rättstillämpningen prövas, säger Katarina Wiklund chefsjurist på LRF Konsult.