Handelsbranschens lönsamhetsutveckling

Handelsbranschen hade en lönsamhet på 9,9 procent under 2017, vilket var en ökning på 0,1 procentenheter från föregående år.

Lönsamhetssiffror HandelDet är ungefär samma nivå som lönsamheten inom handeln befunnit sig på sedan 2013. Det året steg lönsamheten med 1,9 procentenheter och totalt över perioden har lönsamheten stigit med två procentenheter. Årets lönsamhetsökning förklaras i första hand av en minskning av de totala kostnaderna, mätt som andel av omsättningen, med 0,3 procentenheter, främst är det personalkostnadernas andel som har sjunkit med 0,2 procentenheter. 

Bruttoresultatet för småföretagen inom handeln var under 2017 konstant, men sett över hela mätperioden har det ökat med 3,6 procentenheter till 49,3 procent 2017. Denna siffra kan jämföras med det genomsnittliga bruttoresultatet för svenska småföretag, oaktat bransch, på 71,7 procent, vilket speglar de förhållandevis låga bruttomarginalerna som präglar handeln.

Kommentar till lönsamhetsutvecklingen inom handelsbranschen

Trots att svensk ekonomi befinner sig i en högkonjunktur kännetecknas handeln av fort- satt låga bruttomarginaler. Konkurrensen inom branschen är hög med såväl inhemska som utländska aktörer. Den redan hårda konkurrensen inom handeln stärks ytterligare av den snabbt växande e-handeln som än så länge domineras av branschens större aktörer.

I en undersökning från SCB redovisar företag med fler än 250 anställda att 28 procent av omsättningen i genomsnitt kommer från e-handel, till skillnad från företag med 10–49 anställda där 10 procent kommer från e-handel*. Data i LRF Konsults databas indikerar att e-handelsföretagens lönsamhet ökar i snabbare takt än handeln i övrigt, dock utan statistisk signifikans. Ämnet kommer att studeras närmare i framtida rapporter. Oavsett är dock branschens digitalisering och förmåga att utveckla en effektiv e-handel avgörande för småföretagens framtida lönsamhet.

*SCB, E-handel allt viktigare för svenska företag 

 

Diagram Lönsamhet Handel

Portrait

Välkommen att kontakta mig med dina frågor!

Anders Björkman, Affärsrådgivare Tfn: 023-939 29 Välj ett annat kontor
Jag är kund idag:

Jag godkänner att LRF Konsult lagrar och hanterar mina personuppgifter samt kontaktar mig med relevanta erbjudanden enligt LRF Konsults dataskyddspolicy.

Ta tempen på ditt företag och öka lönsamheten

Vill du öka din lönsamhet och få koll på var ditt företag står idag? Låt våra rådgivare göra Företagarkollen!

Boka Företagarkollen»