Lönsamhetsrekord för småföretagare inom bygg och transport 2015

En ny sammanställning från LRF Konsult visar att lönsamheten bland landets småföretagare verksamma inom branscherna bygg samt transport- och logistik gjorde sitt bästa år sedan 2010. Prognosen för 2016 ser också positiv ut för småföretagen, men utsikterna skiljer sig mellan de olika branscherna.

LRF Konsult analyserar löpande lönsamheten bland landets småföretagare (0-15 anställda) inom en rad olika branscher. I årets undersökning analyseras småföretagare inom bygg-, transport-, service- och handel. Undersökningen visar generellt på högre lönsamhet för de svenska småföretagen under 2015, men också att det är stora skillnader mellan de olika branscherna.

Överlag ser 2016 positivt ut för de svenska småföretagen. Den svenska ekonomin går fortsatt bra, men osäkerhetsfaktorer i den globala ekonomin kan komma att påverka den svenska konjunkturen och i förlängningen även svenska företag.

- Den starka konjunkturen syns bland Sveriges småföretagare och den ser ut att hålla i sig under 2016, säger Pär Martinsson. Det finns dock några orosmoln på makronivå som eventuellt kan skapa utmaningar också för småföretagen framöver. Exempelvis Kinas inbromsning och en eventuell Brexit skulle kunna få en negativ effekt på den svenska konjunkturen och i förlängningen de konjunkturkänsliga bygg- och transportbranscherna. Nedtrappningen av ROT och RUT kommer sannolikt också påverka bygg- och servicebranscherna längre fram.

 

Djupdykning: Lönsamhetsutveckling bland småföretag inom fyra branscher

 

Byggbranschen

Lönsamheten inom byggbranschen nådde 2015 nya rekordnivåer med 24,1 procent, nästan 1 procentenhet högre än för helåret 2014 och den högsta nivå som uppmätts sedan 2010.

Lönsamhetsökningen har uppnåtts trots att de totala övriga kostnaderna har ökat. Förklaringen till lönsamhetsökningen är istället att småföretagen i byggbranschen förbättrat bruttoresultatet varje år sedan 2010.

- Nedtrappningen i ROT-avdraget från 2016 ökade orderingången för byggföretagen under 2015. På sikt kommer förändringarna i ROT sannolikhet leda till minskad efterfrågan på renoveringar och ombyggnationer, men enligt prognosen ser 2016 ut att bli ännu ett år med förbättrad lönsamhet, enligt Pär Martinsson, Chefsekonom på LRF Konsult.

Transport & Logistik

Småföretagen inom transport och logistik förbättrade sin lönsamhet för tredje året i rad och den genomsnittliga lönsamheten landade på 21,2% under 2015 – den högsta nivån på sex år. Den positiva tendensen ser ut att fortsätta under 2016 och årets lönsamhet ser ut att bli ännu högre. Intäkterna för småföretagen i branschen steg under 2015 med 3,7 procent jämfört med året innan, men den stora effekten på lönsamheten kommer från lägre kostnader.

- En trolig förklaring till kostnadssänkningarna är det globala oljeprisraset som också dragit ned priset på drivmedel i Sverige. Detta trots den höjda energiskatten på drivmedel som infördes den 1 januari 2016, säger Pär Martinsson.

Servicebranschen

Efter fyra år av sjunkande lönsamhet skedde det under 2015 ett trendbrott för småföretagen inom service och lönsamheten ökade från 12,1 procent till 13,8 procent. Prognosen för 2016 visar att trendbrottet ser ut att vara bestående och indikerar fortsatt lönsamhetsökning under året. Servicenäringen har visat kraftig tillväxt på intäktssidan. Under 2015 växte småföretagen inom service med 5,8 procent, och över femårsperioden 2011-2015 var tillväxten 35,8 procent.

- Flera år av stark tillväxt inom servicebranschen kommer sannolikt att innebära att de kommande åren kommer att präglas av ökad konkurrens och prispress i branschen. Prognosen för 2016 antyder att serviceföretagen börjat anpassa sig till en ny situation, och lönsamheten ser 2016 ut att drivas av sänkta kostnader, enligt Pär Martinsson.

Handeln

Även inom handeln har småföretagen sett fyra år av sjunkande lönsamhet, men 2015 ökade man sin lönsamhet från 3,0 procent 2014 till 4,2 procent. En förbättring av bruttoresultatet med 2,1 procentenheter gav utslag i lönsamheten för handelsföretagen. Övriga kostnader låg stabilt mellan 2014 och 2015, med en liten ökning på 2,2 procent, men över en femårsperiod har kostnaderna ökat med 3,7 procent.

- Handeln är en bransch med låga bruttomarginaler och därmed en lägre lönsamhet än många andra branscher. Den här perioden ökade bruttoresultatet för småföretagen inom handeln, men prognosen för 2016 indikerar att marginalerna blir lägre och sänker lönsamheten. Det är viktigt för Sverige att handeln går bra, det är en bransch som anställer många unga och där många unga får sina första jobb. Det är därför oroande att prognosen för 2016 indikerar att 2015 var ett undantag snarare än ett trendbrott.

 

Ladda ner rapporten i sin helhet>>

 

För mer information, vänligen kontakta:

Pär Martinsson, Chefsekonom, LRF Konsult, 
telefon: 08-700 20 12
Mejla till Pär>>

Linda Ternstedt, Marknad- och Kommunikationschef, LRF Konsult, 
telefon: 08-700 20 33
Mejla till Linda>> 

Om Undersökningen

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer följer löpande utvecklingen bland småföretagare med hjälp av verkliga siffror från företagens bokslut. Denna rapport är ett utdrag ur Lönsamhetsbarometern och tittar specifikt på hundratals företag inom byggbranschen, servicebranschen, handeln respektive transport och logistik. Branschernas utveckling har analyserats mellan helåren 2010 och 2015. Dessutom har data mellan Q2 2015 fram till och med Q1 2016 vävts in i analysen, för att kunna urskilja trenden inom respektive bransch under de senaste tolv månaderna. Samtliga nyckeltal förutom intäkter presenteras som procent av den totala omsättningen.

Lönsamhetsmåttet i rapporten är resultat före avskrivningar genom omsättningen.

Om LRF Konsult

LRF Konsult är Sveriges största redovisnings- och rådgivningsföretag med cirka 1 400 medarbetare på drygt 130 orter och över 75 000 kunder. Vi erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi & skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling som ger affärsnytta för dig som småföretagare.

Kontakta oss