Positiv lönsamhetsutveckling bland småföretagare i byggbranschen

En ny sammanställning från LRF Konsult visar att lönsamheten bland landets småföretagare verksamma inom byggbranschen ökade under fjolåret, från att tidigare ha legat på en stabil nivå mellan 2009 och 2013. Trenden för 2015 ser positiv ut och lönsamheten ser ut att fortsätta öka.

LRF Konsult har analyserat utvecklingen bland småföretagare inom byggbranschen med hjälp av verkliga bokslut från företagets databas, som består av drygt 40 000 företag med 0-15 anställda. Resultatet visar att den genomsnittliga lönsamheten, mätt som företagens verksamhetsvinst*, har legat på en förhållandevis stabil nivå mellan 2009 fram till och med 2013, för att sedan öka under helåret 2014 och landa på 54,8 procent. Detta motsvarar en betydande ökning jämfört med 2013 (49,9 procent).

- Det är positivt att lönsamheten ökade under fjolåret. Detta indikerar att branschen har en bra grund att stå på och vi är fortsatt positiva inför framtiden, säger Maria Hallén, segmentschef Företag på LRF Konsult.

Byggföretagens genomsnittliga intäkt låg på 1,7 miljoner kronor under helåret 2014, samtidigt som de totala kostnaderna landade på 45,2 procent. Resultat före avskrivningar blev 24,8 procent. Den positiva lönsamhetsutvecklingen jämfört med 2013 har en rad möjliga förklaringar.

- Dels kan en osäkerhet kring ROT-avdragets framtid ha gjort att fler passade på att bygga om i hemmet under 2013 och 2014. Många svenskar har dessutom sett värdet på sina fastigheter växa under de senaste åren, och därmed fått ökat låneutrymme. Detta i kombination med de låga räntorna har gjort det lättare att få fram pengar till renovering, med ökad efterfrågan på byggtjänster som följd, kommenterar Mia Hallén.
Genom att analysera månadsdata mellan andra kvartalet 2014 fram till och med första kvartalet 2015, kan LRF Konsult även se trenden under de senaste tolv månaderna. Utvecklingen har under denna tidsperiod varit fortsatt positiv, med en lönsamhetsökning om 1,4 procentenheter jämfört med helåret 2014.

- Vi ser just nu en positiv trend inom byggbranschen, och vi hoppas att fler vågar nyanställa personal samt investera i den egna verksamheten för en fortsatt positiv utveckling, avslutar Mia Hallén.  

För mer information, vänligen kontakta:
Maria Hallen, segmentschef Företag, LRF Konsult
E-post: maria.hallen@lrfkonsult.se, telefon: 08-700 20 09
Linda Ternstedt, Chef Kommunikation, LRF Konsult
E-post: linda.ternstedt@lrfkonsult.se, telefon: 08-700 20 33

Om Undersökningen
LRF Konsults Lönsamhetsbarometer följer löpnade utvecklingen bland småföretagare med hjälp av verkliga siffror från företagens bokslut. Denna rapport är ett utdrag ur Lönsamhetsbarometern och tittar specifikt på över 300 företag inom byggbranschen. Byggbranschens utveckling har analyserats mellan helåren 2009 och 2014. Dessutom har data mellan Q2 2014 fram till och med Q1 2015 vävts in i analysen, för att kunna urskilja trenden under de senaste tolv månaderna.
Samtliga nyckeltal förutom intäkter presenteras som procent av den totala omsättningen.

*Om Verksamhetsvinst
Verksamhetsvinst är ett nytt nyckeltal som LRF Konsult använder vid jämförelser mellan företag. Det kan kort beskrivas som en utökad bruttovinst. Bruttovinsten är missvisande i vissa branscher (ex fastighetsbranschen) vid jämförelser mellan företag om branschkontoplaner inte är använda. LRF Konsult har därför utvidgat bruttovinsten något och kallat det nya nyckeltalet för verksamhetsvinst.

Beräkning verksamhetsvinst: Konto 3000-3999 minus konto 4000-5699.
Det som skiljer mot bruttovinst är att verksamhetsvinsten inkluderar konton 5000-5699 i beräkningen. Verksamhetsvinsten visar därför något lägre värden än bruttovinsten men är tillförlitligare när företagets motor skall jämföras med andra företag.

Om LRF Konsult
Vår affärsidé är att aktivt hjälpa våra kunder att utveckla sina företag och förbättra sin ekonomi. Formuleringen kan verka självklar. Men för att vår affärsidé ska kunna omsättas till en lönsam realitet för dig som företagare, krävs kunnande och erfarenheter. Vi kan och vi är erfarna!