Positiv utveckling bland småföretagare inom transportsektorn

En ny sammanställning från LRF Konsult visar att lönsamheten bland landets småföretagare inom transport- och logistik ökade under 2014, från en svagt negativ utveckling mellan 2009 och 2013. Trenden för 2015 ser positiv ut och lönsamheten ser ut att fortsätta öka.

LRF Konsult har analyserat utvecklingen bland småföretagare verksamma inom transport- och logistikbranschen med hjälp av verkliga bokslut från företagets databas, som består av drygt 40 000 företag med 0-15 anställda. Resultatet visar att den genomsnittliga lönsamheten, mätt som företagens verksamhetsvinst*, steg under helåret 2014 och landade på 57,5 procent. Detta motsvarar en betydande ökning jämfört med 2013 (53,7 procent).

- Branschen ser stabil ut, vilket ger goda förutsättningar till en fortsatt positiv utveckling framöver, säger Maria Hallén, segmentschef Företag på LRF Konsult.
Transport- och logistikföretagens genomsnittliga intäkt steg mellan 2009 och 2011, men minskade sedan fram till 2013. Under 2014 låg den genomsnittliga intäkten på 2,6 miljoner, samtidigt som de totala kostnaderna landade på 50,4 procent. Resultat före avskrivningar var 20,3 procent. Det finns en rad möjliga förklaringar till den positiva lönsamhetsutvecklingen.

- Branschen har de senaste åren påverkats av en ökad konkurrens, bland annat från utländska åkerier. Det är ännu för tidigt att säga om de nya sanktionsavgifterna som infördes den 1 januari och är tänkta att öka möjligheten för företagen att konkurrera på lika villkor bidrar positivt. Förhoppningsvis håller den positiva trenden i sig under resterande delen av 2015, säger Maria Hallén.

Genom att analysera månadsdata mellan andra kvartalet 2014 fram till och med första kvartalet 2015, kan LRF Konsult även se trenden under de senaste tolv månaderna. Utvecklingen har under denna tidsperiod varit fortsatt positiv, med en lönsamhetsökning om 2,5 procentenheter jämfört med helåret 2014.

- Vår senaste siffror visar just nu en positiv trend inom transportbranschen, delvis drivet av de sjunkande oljepriserna. Vi tror att den positiva utvecklingen håller i sig under resterande delen av 2015, avslutar Mia Hallén.  

För mer information, vänligen kontakta:
Maria Hallén, Segmentschef Företag, LRF Konsult
E-post: maria.hallen@lrfkonsult.se, telefon: 08-700 20 09
Linda Ternstedt, Chef Kommunikation, LRF Konsult
E-post: linda.ternstedt@lrfkonsult.se, telefon: 08-700 20 33

Om Undersökningen
LRF Konsults Lönsamhetsbarometer följer löpnade utvecklingen bland småföretagare med hjälp av verkliga siffror från företagens bokslut. Denna rapport är ett utdrag ur Lönsamhetsbarometern och tittar specifikt på nära 150 företag inom transport- och logistikbranschen. Transport- och logistikbranschens utveckling har analyserats mellan helåren 2009 och 2013. Dessutom har data mellan Q2 2014 fram till och med Q1 2015 vävts in i analysen, för att kunna urskilja trenden under de senaste tolv månaderna.
Samtliga nyckeltal förutom intäkter presenteras som procent av den totala omsättningen.

*Om Verksamhetsvinst
Verksamhetsvinst är ett nytt nyckeltal som LRF Konsult använder vid jämförelser mellan företag. Det kan kort beskrivas som en utökad bruttovinst. Bruttovinsten är missvisande i vissa branscher (ex fastighetsbranschen) vid jämförelser mellan företag om branschkontoplaner inte är använda. LRF Konsult har därför utvidgat bruttovinsten något och kallat det nya nyckeltalet för verksamhetsvinst.
Beräkning verksamhetsvinst: Konto 3000-3999 minus konto 4000-5699.

Det som skiljer mot bruttovinst är att verksamhetsvinsten inkluderar konton 5000-5699 i beräkningen. Verksamhetsvinsten visar därför något lägre värden än bruttovinsten men är tillförlitligare när företagets motor skall jämföras med andra företag.

Om LRF Konsult
Vår affärsidé är att aktivt hjälpa våra kunder att utveckla sina företag och förbättra sin ekonomi. Formuleringen kan verka självklar. Men för att vår affärsidé ska kunna omsättas till en lönsam realitet för dig som företagare, krävs kunnande och erfarenheter. Vi kan och vi är erfarna!