Positivt trendbrott för handelns småföretag

En ny sammanställning från LRF Konsult visar att lönsamheten bland landets småföretagare verksamma inom handeln ökade mellan 2009 och 2013, för att sedan minska under fjolåret. Prognosen för 2015 pekar emellertid på ett trendbrott, där lönsamheten efter fjolårets tapp nu ser ut att öka igen.

LRF Konsult har analyserat utvecklingen bland handelns småföretagare med hjälp av verkliga bokslut från företagets databas, som består av drygt 40 000 företag med 0-15 anställda. Resultatet visar att den genomsnittliga lönsamheten, mätt som företagens verksamhetsvinst*, landade på 25,3 procent under helåret 2014. Detta motsvarar en minskning om mer än 3 procentenheter jämfört med helåret 2013 (28,6 procent).

- Vår rapport visar hur handelns verksamhetsvinst minskade under 2014. Utvecklingen mellan 2009 och 2013 var dock positiv, vilket indikerar en stabilitet i sektorn som ger goda förutsättningar till återhämtning framöver, säger Maria Hallén, segmentschef Företag på LRF Konsult.

Branschens genomsnittliga intäkt steg mellan 2009 och 2011, men minskade sedan mellan 2012 och 2013. Under 2014 låg den genomsnittliga intäkten på 5,6 miljoner samtidigt som de genomsnittliga kostnaderna, mätt som procent av omsättningen, landade på 28,2 procent. Både intäkter och kostnader sjönk mellan helåret 2013 och helåret 2014; intäktstappet var dock relativt större.

- Det finns en rad möjliga förklaringar till denna utveckling. Småföretagare inom handeln påverkas dels av större, internationella kedjors expansion runt om i landet, med pressade priser som följd. Dessutom innebär e-handelns utveckling att vem som helst nu kan börja sälja varor över internet, vilket ytterligare bidrar till prispressen, säger Maria Hallén.

Genom att analysera månadsdata mellan det andra kvartalet 2014 fram till och med första kvartalet 2015, kan LRF Konsult även se trenden under de senaste tolv månaderna. Utvecklingen har under denna tidsperiod varit positiv, med en ökad verksamhetsvinst om nära 2 procentenheter jämfört med helåret 2014.

- Vår senaste siffror visar just nu att fjolårets tapp nu verkar ha vänt, med en positiv utveckling under de senaste tolv månaderna. Vi tror att det fortsatt låga ränteläget bidrar till ökad handel runt om i landet, vilket bör ha en positiv inverkan på branschen även under resterande del av 2015, avslutar Maria Hallén.  

För mer information, vänligen kontakta:
Maria Hallén, Segmentschef Företag, LRF Konsult
E-post: maria.hallen@lrfkonsult.se, telefon: 08-700 20 09
Linda Ternstedt, Chef Kommunikation, LRF Konsult
E-post: linda.ternstedt@lrfkonsult.se, telefon: 08-700 20 33

Om Undersökningen
LRF Konsults Lönsamhetsbarometer följer löpnade utvecklingen bland småföretagare med hjälp av verkliga siffror från företagens bokslut. Denna rapport är ett utdrag ur Lönsamhetsbarometern och tittar specifikt på cirka 100 företag inom handeln, med 0-15 anställda. Utvecklingen bland småföretagare inom handeln har analyserats mellan helåren 2009 och 2014. Dessutom har data mellan Q2 2014 fram till och med Q1 2015 vävts in i analysen, för att kunna urskilja trenden under de senaste tolv månaderna.
Samtliga nyckeltal förutom intäkter presenteras som procent av den totala omsättningen.

*Om Verksamhetsvinst
Verksamhetsvinst är ett nytt nyckeltal som LRF Konsult använder vid jämförelser mellan företag. Det kan kort beskrivas som en utökad bruttovinst. Bruttovinsten är missvisande i vissa branscher (ex fastighetsbranschen) vid jämförelser mellan företag om branschkontoplaner inte är använda. LRF Konsult har därför utvidgat bruttovinsten något och kallat det nya nyckeltalet för verksamhetsvinst.
Beräkning verksamhetsvinst: Konto 3000-3999 minus konto 4000-5699.

Det som skiljer mot bruttovinst är att verksamhetsvinsten inkluderar konton 5000-5699 i beräkningen. Verksamhetsvinsten visar därför något lägre värden än bruttovinsten men är tillförlitligare när företagets motor skall jämföras med andra företag.

Om LRF Konsult
Vår affärsidé är att aktivt hjälpa våra kunder att utveckla sina företag och förbättra sin ekonomi. Formuleringen kan verka självklar. Men för att vår affärsidé ska kunna omsättas till en lönsam realitet för dig som företagare, krävs kunnande och erfarenheter. Vi kan och vi är erfarna!