Stabil lönsamhet bland småföretagare i byggbranschen

En ny sammanställning från LRF Konsult visar att lönsamheten bland landets småföretagare verksamma inom byggbranschen har legat på en stabil nivå mellan 2009 och 2013.

Både intäkter och totala kostnader har ökat under perioden. Trenden för 2014 ser positiv ut, med en lönsamhetsökning om nära 3 procent.

LRF Konsult har analyserat utvecklingen bland småföretagare verksamma inom byggbranschen med hjälp av verkliga siffror från drygt 350 företag med 0-15 anställda. Resultatet visar att den genomsnittliga lönsamheten, mätt som företagens verksamhetsvinst, har legat på en stabil nivå mellan 48,7 och 49,9 procent mellan 2009 fram till och med 2013. Verksamhetsvinst definieras som företagens intjäningsförmåga och kan enkelt uttryckt förklaras som en något mer sofistikerad version av bruttovinsten.

– Det är positivt att se hur verksamhetsvinsten, ett nyckeltal som mäter hur lönsam företagens motor är, fortsätter att ligga på stabila nivåer. Detta indikerar en stabilitet i sektorn som ger goda förutsättningar till utveckling framöver, säger Pär Martinsson, chefsekonom på LRF Konsult.

Byggföretagens genomsnittliga intäkt var cirka 10 procent högre 2013 jämfört med 2009 (2,1 miljoner under 2013, jämfört med 1,9 miljoner kronor under 2009). Samtidigt ökade de totala kostnaderna med 4,8 procent mellan 2009 och 2013 (från 41,5 procent till 43,5 procent). Resultat före avskrivningar sjönk med 9 procent under perioden (från 21,3 procent 2009 till 19,5 procent under 2013).

– De ökade kostnaderna inom byggbranschen är främst drivna av ökade personalkostnader. En möjlig förklaring till de ökade intäkterna kan vara att allt fler svenska hushåll har fått upp ögonen för ROT-avdragen och i kombination med det låga ränteläget gynnar det branschen, kommenterar Pär Martinsson.

Genom att analysera månadsdata mellan tredje kvartalet 2013 fram till och med tredje kvartalet 2014, kan LRF Konsult även se trenden under de senaste tolv månaderna. Utvecklingen har under denna tidsperiod varit positiv, med en lönsamhetsökning om 3 procent.

– Våra senaste siffror visar just nu på en positiv trend inom byggbranschen, och vi förväntar oss att denna utveckling håller i sig under resterande del av året, avslutar Pär Martinsson.  

För mer information, vänligen kontakta:
Pär Martinsson, Chefsekonom, LRF Konsult eller Linda Ternstedt, Chef Kommunikation, LRF Konsult via formuläret här bredvid.

Om Undersökningen
LRF Konsults Lönsamhetsbarometer följer löpnade utvecklingen bland småföretagare med hjälp av verkliga siffror från företagens bokslut. Denna rapport är ett utdrag ur Lönsamhetsbarometer och tittar specifikt på dryga 350 företag inom byggbranschen. Företagen har en omsättning om minst 400 000 kr med 0-15 anställda. Byggbranschens utveckling har analyserats mellan helåren 2009 och 2013. Dessutom har data mellan Q3 2013 fram till och med Q3 2014 vävts in i analysen, för att kunna urskilja trenden under de senaste tolv månaderna. Samtliga nyckeltal förutom intäkter presenteras som procent av den totala omsättningen.

Om LRF Konsult
Vår affärsidé är att aktivt hjälpa våra kunder att utveckla sina företag och förbättra sin ekonomi. Formuleringen kan verka självklar. Men för att vår affärsidé ska kunna omsättas till en lönsam realitet för dig som företagare, krävs kunnande och erfarenheter. Vi kan och vi är erfarna!