Svagt positiv lönsamhetstrend för småföretagare verksamma inom fastighetsbranschen

En ny sammanställning från LRF Konsult visar att lönsamheten bland landets småföretagare verksamma inom fastighetsbranschen var stabil mellan 2009 och 2014. Prognosen för 2015 pekar emellertid på ett trendbrott, där lönsamheten efter de senaste årens stabilitet ser ut att öka.

LRF Konsult har analyserat utvecklingen bland fastighetsbranschens småföretagare med hjälp av verkliga bokslut från företagets databas, som består av drygt 40 000 företag med 0-15 anställda. Resultatet visar att den genomsnittliga lönsamheten, mätt som företagens verksamhetsvinst*, steg med 0,8 procentenheter mellan 2009 och 2014 (från 51,4 procent år 2009 till 52,2 procent år 2014).

- Fastighetsbranschen har de senaste åren kännetecknats av en hög grad av stabilitet med jämn lönsamhet. Men en stabilare svensk ekonomi kan leda till högre räntor under de närmsta åren, vilket i sin tur kan sätta större press på branschen, säger Maria Hallén, segmentschef Företag på LRF Konsult.

Den genomsnittliga intäkten för småföretagare inom fastighetsbranschen har legat kring 1 Mkr mellan 2009 och 2014.  De totala kostnaderna har samtidigt minskat med cirka 3 procentenheter från 2009 till 2014 (från 36,3 procent under 2009 till 33,2 procent under 2014), bland annat drivet av lägre personal- och lokalkostnader. Resultat före avskrivningar ökade något, från 34,6 procent 2009 till 36,6 procent 2014.

- Småföretagare inom fastighetsbranschen har under ett par år kunna dra nytta av låga räntor och stabila intäktsflöden. Nybyggandet i Sverige går fortfarande långsamt vilket gör efterfrågan på fastigheter hög och förutsägbar, säger Maria Hallén.

Genom att analysera månadsdata mellan andra kvartalet 2014 fram till och med första kvartalet 2015, kan LRF Konsult även se trenden under de senaste 12 månaderna. Utvecklingen har under denna tidsperiod varit starkt positiv, med en ökad verksamhetsvinst om cirka 10 procentenheter jämfört med helåret 2014.

- Vår senaste prognos visar en stark lönsamhetsutveckling inom fastighetsbranschen, och eftersom det låga ränteläget förväntas hålla i sig en bit framöver spår vi att 2015 blir ett fortsatt positivt år för branschen, avslutar Mia Hallén.  

För mer information, vänligen kontakta:
Maria Hallén, Segmentschef Företag, LRF Konsult
E-post: maria.hallen@lrfkonsult.se, telefon: 08-700 20 09
Linda Ternstedt, Chef Kommunikation, LRF Konsult
E-post: linda.ternstedt@lrfkonsult.se, telefon: 08-700 20 33

Om Undersökningen
LRF Konsults Lönsamhetsbarometer följer löpnade utvecklingen bland småföretagare med hjälp av verkliga siffror från företagens bokslut. Denna rapport är ett utdrag ur Lönsamhetsbarometern och tittar specifikt på över 150 företag inom fastighetsbranschen, med 0-15 anställda. Utvecklingen bland småföretagare inom fastighetsbranschen har analyserats mellan helåren 2009 och 2014. Dessutom har data mellan Q2 2014 fram till och med Q1 2015 vävts in i analysen, för att kunna urskilja trenden under de senaste tolv månaderna.

Samtliga nyckeltal förutom intäkter presenteras som procent av den totala omsättningen.

*Om Verksamhetsvinst
Verksamhetsvinst är ett nytt nyckeltal som LRF Konsult använder vid jämförelser mellan företag. Det kan kort beskrivas som en utökad bruttovinst. Bruttovinsten är missvisande i vissa branscher (ex fastighetsbranschen) vid jämförelser mellan företag om branschkontoplaner inte är använda. LRF Konsult har därför utvidgat bruttovinsten något och kallat det nya nyckeltalet för verksamhetsvinst.

Beräkning verksamhetsvinst: Konto 3000-3999 minus konto 4000-5699.
Det som skiljer mot bruttovinst är att verksamhetsvinsten inkluderar konton 5000-5699 i beräkningen. Verksamhetsvinsten visar därför något lägre värden än bruttovinsten men är tillförlitligare när företagets motor skall jämföras med andra företag.

Om LRF Konsult
Vår affärsidé är att aktivt hjälpa våra kunder att utveckla sina företag och förbättra sin ekonomi. Formuleringen kan verka självklar. Men för att vår affärsidé ska kunna omsättas till en lönsam realitet för dig som företagare, krävs kunnande och erfarenheter. Vi kan och vi är erfarna!