Vikande lönsamhet för landets småföretagare inom transport och logistik

En ny sammanställning från LRF Konsult visar att lönsamheten bland småföretagare inom transport- och logistik har sjunkit mellan 2009 och 2013.

Intäkterna steg mellan 2009 och 2011 men har sedan dess sjunkit – samtidigt som kostnaderna har legat på en förhållandevis stabil nivå. Trenden för 2014 ser svagt negativ ut, med en lönsamhetsminskning om nära 1 procent jämfört med helåret 2013.

LRF Konsult har analyserat utvecklingen bland småföretagare verksamma inom transportbranschen med hjälp av verkliga siffror från drygt 200 företag med 0-15 anställda.  Resultatet visar att den genomsnittliga lönsamheten, mätt som företagens verksamhetsvinst, har sjunkit med cirka 3 procent mellan 2009 och 2013 (från 55,4 procent år 2009 till 53,7 procent år 2013). Verksamhetsvinst definieras som företagens intjäningsförmåga och är enkelt uttryckt en något mer sofistikerad version av bruttovinsten.

– Verksamhetsvinsten mäter hur lönsam ett företags motor är. Våra siffror visar förvisso en svagt negativ trend, men den är inte stark. Detta indikerar att det finns en stabilitet i sektorn som ger goda förutsättningar till mer positiv utveckling framöver, säger Pär Martinsson, Chefsekonom på LRF Konsult.

Transport- och logistikföretagens genomsnittliga intäkt steg mellan 2009 och 2011, men har sedan dess minskat och är nu tillbaka nära nivån under 2009. Den genomsnittliga intäkten 2009 var 2,9 miljoner kronor 2009, och 3,0 miljoner kronor 2013. De totala kostnaderna har samtidigt legat på en förhållandevis stabil nivå och pendlat mellan 47 och 48 procent under den analyserade perioden. Resultat före avskrivningar var 20,9 procent år 2009 och 19,5 procent år 2013, motsvarande en minskning om cirka 7 procent.

– Vi har sett ökad konkurrens, bland annat från utländska aktörer och åkerier, vilket har återspeglats i något lägre intäkter för branschen under de två senaste åren. Men med de nya sanktionsavgifterna som införs nu den 1 januari, som är tänkta att öka möjligheten för företagen att konkurrera på lika villkor, finns det möjligheter att den svenska transportnäringens konkurrenskraft stärks säger Pär Martinsson.

Genom att analysera månadsdata mellan tredje kvartalet 2013 fram till och med tredje kvartalet 2014, kan LRF Konsult även se trenden under de senaste tolv månaderna. Utvecklingen har under denna tidsperiod varit svagt negativ, med en lönsamhetsminskning om nära 1 procent jämfört med helåret 2013.

– Våra senaste siffror visar just nu en negativ trend inom transportbranschen. Vi tror dock att fortsatt sjunkande oljepriser kan ha en positiv inverkan på branschen framöver vilket bör visa sig i kommande bokslut, avslutar Pär Martinsson.  

För mer information, vänligen kontakta:
Kontakta Pär Martinsson, Chefsekonom, LRF Konsult eller Linda Ternstedt, Chef Kommunikation, LRF Konsult via kontaktformuläret här bredvid.

Om Undersökningen
LRF Konsults Lönsamhetsbarometer följer löpnade utvecklingen bland småföretagare med hjälp av verkliga siffror från företagens bokslut. Denna rapport är ett utdrag ur Lönsamhetsbarometer och tittar specifikt på dryga 200 företag inom transport och logistik. Företagen har en omsättning om minst 400 000 kr med 0-15 anställda. LRF Konsult har använt sig av verkliga bokslut från drygt 40 000 företag med 0-15 anställda. Transport- och logistikbranschens utveckling har analyserats mellan helåren 2009 och 2013. Dessutom har data mellan Q3 2013 fram till och med Q3 2014 vävts in i analysen, för att kunna urskilja trenden under de senaste tolv månaderna.
Samtliga nyckeltal förutom intäkter presenteras som procent av den totala omsättningen.

Om LRF Konsult
Vår affärsidé är att aktivt hjälpa våra kunder att utveckla sina företag och förbättra sin ekonomi. Formuleringen kan verka självklar. Men för att vår affärsidé ska kunna omsättas till en lönsam realitet för dig som företagare, krävs kunnande och erfarenheter. Vi kan och vi är erfarna!