Finland — Stort intresse för ekologisk produktion

Trots att många lantbruk har försvunnit i Finland är landets självförsörjningsgrad fortfarande hög för basvaror som mjölk, brödsäd och kött. Ett annat utmärkande drag för landet är den kraftiga ökningen av ekologiskt odlad areal.

Finland är det skogrikaste landet i hela Europa sett per invånare. Skogsarealen utgör hela 80 procent av landets totala areal, vilket motsvarar ungefär 22 miljoner hektar skog. Resterande yta består av sjöar, bebyggelse samt jordbruksmark. Jordbruksmarken uppgår till 2 248 000 hektar, där 1 985 000 hektar utnyttjas för aktiv växtodling. Resterande areal utgörs av träda.

Ungefär tio procent av den aktivt odlade arealen utgörs av ekogodkänd areal. Den ekologiska arealen består till största delen av vallodling följt av spannmålsodling. På den konventionellt odlade arealen produceras till största delen spannmål följt av vall. Gemensamt för ekologisk och konventionell odling är att havre och korn är de spannmålssorter som förekommer oftast.

Vid årsskiftet 2016/2017 fanns det 50 388 aktiva lantbruksföretag i landet, vilka hade en snittareal på 48 hektar. Typiskt för Finland är att de har haft och fortfarande har en hög självförsörjningsgrad på basvaror som mjölk, brödsäd och kött.

Rationaliseringar i lantbruket

Strukturrationaliseringen är ständigt pågående inom lantbruket. Sedan 2005 har antalet lantbruksföretag minskat med cirka 1 700 per år. Samtidigt har medelarealen per gård ökat från 31 till 48 hektar. Hos de intervjuade lantbrukarna illustreras omvandlingen främst genom investeringar i mark, byggnader och inventarier men också genom en utökad arrendeareal för att möjliggöra en mer rationell drift. Prissäkring genom terminshandel förekommer i princip inte utan oftast lagrar producenterna in sin spannmål i egna anläggningar och säljer när priset är bättre, alternativt säljer som foder till andra lantbrukare.

Bonden i EU Finland