Tyskland — Flest mjölkkor i hela EU

Tyskland ligger i topp både när det gäller att ha de största mjölkproducenterna och grisproducenterna inom EU. Idag odlas 11,8 miljoner hektar, varav cirka sex procent är ekologiskt.

Inom det tyska jordbruket sysselsätts 493 000 människor vilket svarar för mindre än en procent av Tysklands BNP. Detta trots att nästan hälften av landets yta används till odling och djurhållning. Omkring 80 procent av allt som konsumeras odlas inom landet. Lantbruksföretagen blir större beträffande arealer och besättningsstorlekar ju längre österut man kommer samtidigt som arealpriserna blir lägre.

I Tyskland träffade vi två yngre lantbrukare med universitetsutbildning och en vilja att driva företag med vinst. Under besöken slogs vi av att flera av frågeställningarna är desamma som i Sverige samtidigt som det finns helt andra utmaningar för lantbrukarna i Tyskland jämfört med här. Vi fick uppfattningen att vinstkravet på företaget var mer självklart och att kraftig belåning av företaget inte var lika vanligt som det varit i exempelvis Danmark och Sverige. Det största orosmomentet utöver höga markpriser är tveklöst politiken med nya krav och regelverk. Lagar och regleringar oroar mer än konsumentmakten även om man har respekt för konsumenters krav.

Högre arrendepriser i väst

Animalieproduktionen är mer intensiv i västra Tyskland jämfört med den östra delen. Detta medför att arrende- och markpriser är högre, delvis beroende på att kostnaden för frakt av gödsel kan uppgå till 10–13 euro per kubikmeter. De lantbruksföretag som inte satsat på biogasproduktion men vill expandera åkerarealen har svårt att betala de höga arrendepriser som lantbruk med energiproduktion kan betala.

Det är svårt att hitta personal i Tyskland som vill arbeta med lantbruk långsiktigt. Det är hög konkurrens i högkonjunktur och engagerade medarbetare går ofta vidare med egen verksamhet. En anställd kostar cirka 2 500 euro i månaden. Bostad och andra mindre förmåner tillkommer. Att anställa en polsk jordbruksarbetare kostar cirka nio euro per timme plus 30 procent i sociala avgifter. Det förekommer även att man har en praktikant vilket ger en liten ”personalpool” att ringa in vid arbetstoppar.

Ladda ner hela rapporten för Tyskland»

Bonden i EU Tyskland