Uppåt för mjölk och nedåt för gris och nöt

Mjölkföretagen visar på en klart förbättrad lönsamhet 2017, medan övriga produktionsinriktningar visar på vikande lönsamhet jämfört med 2016.

I årets rapport av ”Lantbrukets Lönsamhet” som bygger på verkliga siffror från företagens bokslut syns en kraftig uppgång för mjölkföretagen.

För både gris- och nötköttsföretagen bedöms lönsamhetsnivån sjunka till följd av att köttpriserna stabiliserar sig medan omkostnaderna fortsätter stiga. Priserna för spannmål ligger på en låg nivå. Med besvärliga skördeförhållanden och med osäker kvalitet bedöms lönsamheten sjunka i växtodlingsföretagen.

- Mjölkpriset har under hösten varit mer än en krona högre än förra årets bottennotering. Vi börjar nu närma oss den nivå då det finns potential att få ut en rimlig lön i mjölkföretaget, säger Stefan Nypelius, affärsrådgivare, LRF Konsult. Samtidigt är branschen påverkad av de senaste årens kraftiga prissvängningar. Flera mjölkföretag ligger med gamla leverantörsskulder efter föregående års svaga lönsamhet. De behöver andrum för att förutom generera lön och vinst även betala gamla skulder samt buffra inför kommande tider. Speciellt utsatta är nystartare då resultatet ofta varit otillräckligt för amorteringar och lön.

- Fortsatt god efterfrågan och förtroende för svenskt kött bidrar till att prisbilden ligger klart över omkringliggande länders och ger en välbehövlig merbetalning till den svenska lantbrukaren, fortsätter Stefan Nypelius.

Svensk livsmedelsproduktion har under flera år varit lägre än den svenska konsumtionen och senare års medvetenhet och preferenser hos konsumenter har medfört välbehövlig återhämtning för den svenska bonden.

Analys av boksluten stämmer överens med lantbrukarnas egna upplevelser av lönsamheten, vilket också framgår i ”Lantbruksbarometern”. Den starka framtidstron som köttföretagen har, blir också tydlig eftersom de planerar för investeringar. Antalet moderdjur ökar återigen och det finns tecken på en investeringsvilja hos både nötköttsföretag och grisköttsföretag.

- Även om det tycks finnas en framtidstro hos företagarna är det ännu ingen inriktning som når nivån för långsiktig lönsamhet. Nuvarande lönsamhetsnivå kan exemplifieras genom att växtodlingsföretaget och nötköttsföretaget endast klarar att betala konkurrenskraftiga löner för 60 procent av företagets nedlagda tid. Resterande tid får göras utan arbetsersättning, säger Jimmy Larsson, Segmentschef Skog & Lantbruk LRF Konsult.

Lantbruksföretagen arbetar kontinuerligt med åtgärder för nå långsiktig lönsamhet. Det behöver dock även skapas en långsiktig tilltro till marknaden och politiken för att skapa försörjningstrygghet i landet.

Flera år med svag lönsamhet och investeringsviljan bidra till att det är få yngre i branschen. I rapporten fördjupar vi oss i ”Morgondagens bonde för framtidens marknad”.

Ladda ner hela rapporten

Lantbrukets lönsamhet

Lantbrukets lönsamhet — höst 2017»

Diagram Lantbrukets lönsamhet höst 2017

Fakta om rapporten Lantbrukets Lönsamhet

Lönsamheten 2017 ligger för samtliga produktionsgrenar preliminärt under den långsiktigt hållbara nivån för att skapa tillväxt och mer sysselsättning. Den långsiktiga nivån anses vid användandet av nyckeltaletresultat före avskrivningar minus finansnetto i förhållande till omsättningen vara minst 32 procent för växtodlingsföretaget, 35 procent för mjölkföretaget och 27 procent för grisföretaget. Den långsiktiga nivån ger inte full kostnadstäckning men väl ersättning till eget arbete. För 2017 beräknas det saknas 2 procentenheter för mjölkföretaget medan det fattas 9 respektive 12 procentenheter i grisköttsföretaget respektive växtodlingsföretaget för att uppnå nyckeltalet lönsamhet.

Portrait

Välkommen att kontakta mig!

Anna Sjöberg Burlage Tfn: 08-700 20 10 Välj ett annat kontor
Jag är kund idag:

Jag godkänner att LRF Konsult lagrar och hanterar mina personuppgifter samt kontaktar mig med relevanta erbjudanden enligt LRF Konsults dataskyddspolicy.