Lantbrukets lönsamhet vår 2016 - Det svänger om lantbruket

Enligt LRF Konsults rapport Lantbrukets Lönsamhet pekar prognosen för 2016 på förbättrad lönsamhet inom driftsinriktningarna gris- och nötkött, medan lönsamheten för mjölkproduktion och växtodling beräknas bli sämre.

Rapporten är en lönsamhetsprognos för 2016 för griskött, mjölk, växtodling och nötkött.

- Vi ser att prisutvecklingen för nötkött med stigande priser förbättrar lönsamheten i nötköttsföretaget. Ökande kostnader för livdjur bromsar lönsamhetsutvecklingen, säger Jimmy Larsson, segmentschef Skog och Lantbruk, LRF Konsult. Slakt- och livdjurspriser ger en välbehövlig positiv effekt även i mjölkföretaget men kompenserar inte för vikande mjölkpriser.

Det allmänna ekonomiska läget i världen är osäkert. Med allt fler yttre faktorer som kan påverka livsmedelspriserna finns det en oro för att en enskild händelse förändrar läget. Frågan är vilken faktor som kommer att ha den avgörande påverkan att starta prisrörelsen, uppåt eller nedåt.

- Prisvariationen på livsmedelsprodukter har ökat på senare år, säger Stefan Nypelius, affärsrådgivare på LRF Konsult. Just nu är det inte mycket som pekar på att prissvängningarna kommer att minska. Lantbruksföretagen behöver ta hänsyn till denna prisrisk i sina framtidsplaner och måste i större utsträckning bädda in utrymme för ökad marginal.

Diagram

– Stora lager både hos handlare och odlare över hela värden gör att spannmålsmarknaden står still, fortsätter Stefan Nypelius. Vi räknar med sjunkande spannmåls- och oljeväxtpriser i Sverige jämfört med 2015. Lägre kostnader för energi och handelsgödsel äts upp av ökade övriga omkostnader. Vi räknar med att resultat före avskrivningar minus finansnetto sjunker för växtodlingsföretaget.

– Det är fortsatt en bra efterfrågan från konsumenterna vilket leder till att lönsamheten för grisköttsföretagen bedöms öka, säger Jimmy Larsson LRF Konsult.

– För nötköttsföretaget utvecklas marknaden positivt och lönsamheten förväntas bli bättre . För alla nötköttsföretag som står inför utvecklingsplaner vill vi rekommendera att göra kalkyler över hur stor prisvariation som företaget klarar.

- Läget för mjölkföretagen är fortsatt besvärligt. Mjölkpriset förväntas sjunka med ytterligare 3 procent som helårsmedel för 2016 jämfört med 2015. Mjölkmarknaden tyngs av ett stort överskott på världsmarknaden avslutar Jimmy Larsson.

Ladda ner hela rapporten Lantbrukets lönsamhet - vår 2016 här bredvid.

För mer information kontakta:
Jimmy Larsson, segmentschef Skog & Lantbruk, LRF Konsult, 08-700 20 13, jimmy.larsson@lrfkonsult.se.
Stefan Nypelius, affärsrådgivare, LRF Konsult, 0498-20 67 64, stefan.nypelius@lrfkonsult.se


Om studien
Rapporten Lantbrukets Lönsamhet görs halvårsvis och baseras på verkliga företags resultat som följs för driftsinriktningarna inom växtodling, griskött, mjölk och nötkött. Siffrorna bearbetas i en kalkylmodell där hänsyn tas till aktuell och prognostiserad omvärldsinformation från Jordbruksverket, OECD/FAO, IMF, Rabobank, USDA, m fl. Resultaten redovisas som värden på svenska medelgårdar.

Lönsamhetsprognosen 2016 ligger för samtliga produktionsgrenar preliminärt under den långsiktigt hållbara nivån för att skapa tillväxt och mer sysselsättning. Den långsiktiga nivån anses vid användandet av nyckeltalet, resultat före avskrivningar minus finansnetto i förhållande till omsättningen vara minst 32 procent för växtodlingsföretaget, 35 procent för mjölkföretaget och 27 procent för grisföretaget. Den långsiktiga nivån ger inte full kostnadstäckning men väl ersättning för eget arbete.