Vikande lönsamhet för lantbruksföretagen

Enligt LRF Konsults rapport Lantbrukets Lönsamhet pekar prognosen för 2018 på vikande lönsamhet inom lantbrukets alla produktionsinriktningar. Rapporten är en lönsamhetsprognos för 2018 för griskött, mjölk, växtodling och nötkött.

Läs mer och ladda ner hela rapporten

 

En stark världskonjunktur och tillväxt i Sverige bidrar till stigande konsumtion, men tyvärr märker inte lantbruksföretagarna av den ökade efterfrågan när det gäller lönsamheten.

- Vi ser att prisutvecklingen för nötkött stagnerat och börjar vika nedåt. Så trots en god efterfrågan på svenskt kött minskar omsättningen i nötköttsföretagen. Under vintern har det dessutom varit lång väntetid till slakt. Efterfrågan på svenskt griskött förväntas dock ge fortsatt stabil prisnivå på den svenska marknaden, säger Jimmy Larsson, Segmentschef Skog och Lantbruk på LRF Konsult

Lönsamheten hos Lantbruksföretagarena påverkas av stigande energipriser, problem få tag på arbetskraft och en svag krona. Svag växelkurs ger fördelar inom exportnäringar, medan importberoende verksamheter drabbas. Den svenska växelkursen bidrar till att foder- och handelsgödselpriserna stiger.

- Stora lager både hos handlare och odlare över hela världen gör att spannmålsmarknaden står still. Vi räknar med oförändrade eller små prisförändringar på spannmåls- och oljeväxtpriser i Sverige jämfört med föregående år. Förväntad lägre skörd till följd av mindre höstsådd och sent vårbruk bidrar till minskad lönsamhet i växtodlingsföretaget, säger Stefan Nypelius, Affärsrådgivare, LRF Konsult.

Just nu ger förändringar i efterfrågan i form av politiska faktorer, ekonomisk tillväxt liksom konsumenttrender större påverkan än den annars vanliga normala väderpåverkan.

För lantbruket som är ett biologiskt system är det en utmaning. Uppfödningstiden för djur eller grödans tid från sådd till mognad kan inte förändras i samma takt som marknaden förändras. Biologiska processer är svåra att påverkaoch det ger tillfälliga obalanser.

- Mjölkpriset förväntas sjunka för året som helhet. Mjölkmarknaden tyngs av ett stort överskott på skummjölkspulver medan efterfrågan på smör är stor. Det är stor variation i efterfrågan på de olika mejeriprodukterna. Om inte mjölkpriset stabiliseras på nuvarande nivå är det stor risk att det ekonomiska läget för mjölkföretagen återigen bli problematiskt, säger Stefan Nypelius. 

Företagarna måste arbeta hårt med såväl intäkter och kostnader som effektivitet och prisbild.

- Det gäller att jobba med enkla nyckeltal och tumregler för att kontinuerligt uppdatera och korrigera strategin utifrån ett förändrat marknadsläge och volatilitet. Genom att rapportera tidsåtgång och kvantiteter för olika produktionsgrenar digitalt får man siffror och rapporter i realtid. Det ger en dagsaktuell överblick hur företaget går och möjlighet att ta rätt beslut tillsammans med sin rådgivare, avslutar Jimmy Larsson.

Läs hela rapporten Lantbrukets lönsamhet

Lantbrukets lönsamhet maj 2018 

Läs hela pressmeddelandet»

För mer information 

Vänligen kontakta Jimmy Larsson, Segmentschef Skog och Lantbruk, Stefan Nypelius, Affärsrådgivare eller Anna Sjöberg Burlage, Presskontakt via formulären här på sidan. 

Diagram Lantbrukets lönsamhet maj 2018

 

Portrait

Välkommen att kontakta mig!

Anna Sjöberg Burlage Tfn: 08-700 20 10 Välj ett annat kontor
Jag är kund idag:

Jag godkänner att LRF Konsult lagrar och hanterar mina personuppgifter samt kontaktar mig med relevanta erbjudanden enligt LRF Konsults dataskyddspolicy.

Fakta om rapporten

Rapporten Lantbrukets Lönsamhet görs halvårsvis och baseras på verkliga företags resultat som följs för driftsinriktningarna inom växtodling, griskött, mjölk och nötkött. Siffrorna bearbetas i en kalkylmodell där hänsyn tas till aktuell och prognostiserad omvärldsinformation från Jordbruksverket, OECD/FAO, IMF, Rabobank, USDA, m fl. Resultaten redovisas som värden på svenska medelgårdar.

Lönsamhetsprognosen 2018 ligger för samtliga produktionsgrenar preliminärt under den långsiktigt hållbara nivån för att skapa tillväxt och mer sysselsättning. Den långsiktiga nivån anses vid användandet av nyckeltalet, resultat före avskrivningar minus finansnetto i förhållande till omsättningen vara minst 32 procent för växtodlingsföretaget, 35 procent för mjölkföretaget och 27 procent för grisföretaget. Den långsiktiga nivån ger inte full kostnadstäckning men väl ersättning för eget arbete.