Bättre lönsamhet och positiv framtidstro

Lantbruksbarometern 2017 visar att lantbrukarna upplever en förbättrad lönsamhet i jämförelse med förra året. Fyra av tio lantbrukare anser att deras lönsamhet är god.

Bäst lönsamhet upplever gris- och nötköttsproducenterna, de enda med positivt lönsamhetsindex. Växtodlingsproducenterna upplever den svagaste lönsamheten, där 28 procent svarat att de har god lönsamhet. Den framtida prognosen visar på ökad lönsamhet för samtliga produktionsgrenar.

Diagram

Jimmy Larsson- Ökade intäkter är en anledning till att lantbrukarna upplever en bättre lönsamhet, vilket bland annat beror på en högre efterfrågan hos konsumenterna på svenska produkter. Lönsamheten har under några år varit nere på extremt låga nivåer. Därför är det extra roligt att se att vi nu har rekordhög upplevd lönsamhet bland köttproducenterna. Lite i skymundan kommer växtodlarnas upplevda svaga lönsamhetsnivå som till stor del beror på globalt överskott. Den globala konkurrensen gör att alla kontinuerligt måste se över verksamheten för att se hur de kan utvecklas, exempelvis om ekologisk odling är ett alternativ, säger Jimmy Larsson, segmentschef Skog och Lantbruk LRF Konsult.

Investeringsplaner

Byggnadsinvesteringar har ökat med 5 procentenheter till 23 procent sedan föregående år, medan maskininvesteringarna har ökat med 3 procentenheter till 34 procent. Planerade djurstallsinvesteringar är störst bland grisköttsproducenter där 18 procent planerar för investeringar. Nötköttsproducenterna är de som planerar flest maskininvesteringar inför det kommande året, 22 procent, en ökning med 10 procentenheter sedan föregående år.

Högre utlåning

Lantbrukarnas upplåning ökade med 17,4 miljarder kronor eller 5,9 procent under 2016. Tillsammans med historiskt låg ränta bidrar prisutvecklingen till förbättrad lönsamhet för lantbruksföretagen. Vi har i år ställt en ny fråga angående amorteringar. ”Amorterar du tillräckligt i förhållande till framtida investeringar och generationsskifte?” 69 procent anser sig amortera tillräckligt medan 17 procent svarar nej och 14 procent är tveksamma.

Ulf Möller- Vi har en stabil lönsamhet generellt i lantbruket. Investeringarna börjar återgå till normala nivåer, men takten behöver öka, och då måste avkastning och vinsterna upp, säger Ulf Möller, segmentsansvarig Skog och Lantbruk, Swedbank och Sparbankerna. Det är extra roligt att unga lantbrukare vill investera i svenskt lantbruk. Något som dock inte får glömmas bort är att amortera, för att klara framtida investeringar och generationsskiften, fortsätter Ulf Möller.

Ökad konkurrenskraft

Lantbrukarna upplever en ökad konkurrenskraft jämfört med föregående år, 30 procent av företagen upplever sig konkurrenskraftiga jämfört med kollegorna i Europa. I ett femårsperspektiv tror 43 procent av de lantbrukare som är under 30 år att förutsättningarna för lantbruket kommer att bli bättre, vilket är den högsta nivån under de senaste tre åren.

Så ser lönsamheten ut över landet

Lönsamheten har förbättrats i samtliga sju regioner jämfört med föregående år. I Region 3 är lönsamhetsindex högst, 22, medan det är lägst i Region 1 med minus 45. Störst planer för investering i jord- eller skogsmark finns i Region 6 där 14 procent har sådana planer. I Region 6 vill flest, 17 procent överlåta hela fastigheten till någon inom släkten medan flest som vill sälja på öppna marknaden finns i Region 4 där 9 procent planerar detta.

Att ladda ner

Hela rapporten - Lantbruksbarometern 2017>>

 

Se filmen om Lantbruksbarometern 2017

Lång version, ca 4:50 minuter

Kort version, ca 1 minut

För mer information, kontakta:

  • Jimmy Larsson, Segmentschef Skog & Lantbruk, LRF Konsult, tel 08-700 20 13
  • Ulf Möller, Segmentsansvarig Skog & Lantbruk, Swedbank & Sparbankerna, tel 08-58 59 03 34
  • Anna Burlage Sjöberg, Kommunikatör och Pressansvarig LRF Konsult, tel 08-700 20 10
  • Eva Hjalmarsson, Marknad och Kommunikation Swedbank, tel 070-26 00 516

Om studien

Lantbruksbarometern är en årlig rapport som visar lantbrukarnas uppfattning om det aktuella läget inom lantbruket. Sifo har på uppdrag av LRF Konsult & Swedbank och Sparbankerna intervjuat 1000 lantbrukare. Intervjuerna har skett mellan den 16-24 januari 2017. Lantbruksbarometern har utkommit sedan 1987 och årets Lantbruksbarometer är den 30:e helårsupplagan.​