Sverige

Lantbruksbarometern visar på ett positivt lönsamhetsindex. Däremot skiljer sig indexet stort mellan olika produktionsbranscher.

Den största skillnaden är mellan fläskköttsproducenter och växtodlingsproducenter. Av de 500 respondenterna uppfattar 55 % att lönsamheten är god eller väldigt god.

Lantbrukarna har också en positiv bild av framtiden. Bland de intervjuade lantbrukarna trodde 53 % att lönsamheten om ett år kommer att vara god eller väldigt god. Framtidstron är högre jämfört med för ett år sedan och verkar vara stabil baserat på det aktuella lönsamhetsindexet. Lönsamhetsuppfattningen skiljer sig dock mellan produktionsgrenar. Fläskköttsproducenter upplever bäst lönsamhet medan växtodlingsproducenter är mindre nöjda. Förutom fläskköttsproducenter upplever även nötkötts- och mjölkproducenter en positiv anda. Alla branscher förutom fläskköttsproducenter tror på en liknande eller förbättrad lönsamhet under 2018.

Lantbruksbarometern från i höstas innehöll även en fråga som inte har tagits med sedan 2011. Lantbrukarna fick utvärdera hur bra de höll med påståendet att de känner att konsumenterna har förtroende för lantbrukarna och deras produkter. 77 % av de tillfrågade känner att konsumenterna har förtroende för dem som producenter.

Sverige