Tufft år väntar men lantbrukarna tror på lönsamhetsförbättring

Årets barometer visar att många svenska lantbruksföretag pressas av dålig lönsamhet. Flera företagare planerar dock lönsamhetsförbättrande åtgärder och det finns en tro på försiktigt förbättrad lönsamhet om ett år. Den pressade lönsamheten har medfört att få lantbruksföretag har investerat i sin verksamhet det gångna året och många planerar även att avvakta med investeringar det kommande året. Det till trots har utlåningen till lantbrukssektorn ökat och mer än hälften av lantbrukarna upplever att deras konkurrenskraft är god.

Sveriges lantbruksföretagare tror på en något mer lönsam framtid Lantbruksbarometern 2015
Sju av tio lantbrukare upplever att lönsamheten är ganska eller mycket dålig. Det är en ökning med 9 procentenheter från föregående vår. Prognosen för 2015 visar att lantbrukarna är försiktigt positiva men de flesta tror ändå att lönsamheten kommer att vara dålig. 33 procent tror att lönsamheten kommer att bli god. Upplevd lönsamhet i förhållande till omsättning skiljer sig åt och det är de större företagen med en omsättning mellan
5-10 miljoner som uppger att de har bäst lönsamhet.

Lantbrukarna har investerat försiktigt och investeringsplanerna är blygsamma

2014 har varit ett försiktigt år gällande investeringar i både maskiner och byggnader. För det kommande året är planerade investeringar blygsamma, 31 procent av lantbrukarna

planerar för maskin- eller byggnadsinvesteringar det kommande året. Planerade maskininvesteringar ligger på en bottennivå med 11 procent. Intresset för att investera i maskiner är störst bland de yngre. Grisköttsproducenterna är de lantbrukare som planerar för flest investeringar i djurstallar, 20 procent jämfört med föregående års 4 procent. 


Lantbrukssektorns nyupplåning ökar
Lantbrukarnas upplåning ökade med 14,3 miljarder kronor eller 5,4 procent under 2014.
Lantbruksnäringen har som helhet en hög soliditet, cirka 70 procent. Spridningen i
skuldsättning är stor och övervägande delen av de större intensiva producenterna har en lägre soliditet. 5 procent av lantbrukarna har minskat sina amorteringar eller begärt
amorteringsanstånd på grund av vikande lönsamhet. Det är en minskning med 2
procentenheter.


Konkurrenskraft
För första gången har lantbrukarna tillfrågats hur de bedömer företagets konkurrenskraft. 52 procent har svarat att de anser att deras konkurrenskraft är god eller mycket god. Företag med högre omsättning upplever att de har större konkurrenskraft. Bland företag som omsätter 5-10 miljoner uppger 80 procent att deras konkurrenskraft är god. Yngre lantbrukare tycker att deras konkurrenskraft är bättre än sina äldre kollegor.


Vikande lönsamhet i sex av sju regioner, mest investeringar i sydost
I samtliga regioner upplever majoriteten av lantbrukarna att lönsamheten är dålig och i sex av sju regioner uppger lantbrukarna att den blivit sämre jämfört med våren 2014. Den största försämringen har skett i Skåne och Halland som gått från ett positivt
lönsamhetsindex på 7 till minus 32. Intresset för att terminsäkra är störst runt Mälaren och i Östergötland där 25 respektive 26 procent av lantbrukarna uppger detta som ett sätt att förbättra lönsamheten. Flest investeringar har gjorts i Småland och Blekinge och för det kommande året är det samma region som har flest planer för nya investeringar.

Ladda ner hela rapporten

Se filmen om Lantbruksbarometern

Ladda ner radioreportage med kommentarer

 

Se även www.swedbank.se

För mer information, kontakta:

Jimmy Larsson, Segmentschef Lantbruk, LRF Konsult, tel 08-700 20 13
Per Skargren, Segm.ansv. Skog & Lantbruk, Swedbank & Sparbankerna, tel 08-585 90613
Linda Ternstedt, chef Kommunikation LRF Konsult, tel 08-700 20 33