Åkermarkspriserna 2012

Precis som för skogsmark sker nu ett rejält trendbrott i prisutvecklingen för åkermark.

Under 2011 fortsatte priserna på åkermark att stiga, trots finansiell oro och sjunkande lönsamhet i jordbruket, men nu verkar lågkonjunkturen få genomslag. För helåret 2012 sjönk priset på landets åkermark med i snitt 4 procent. Prisförändringarna sker över hela landet och påverkar både den bästa och sämsta marken.

– Under 2012 kom det genomslag som vi egentligen hade förväntat oss redan under 2011 och den finansiella oron i världen ser nu ut att få genomslag även på åkermarkspriserna, säger Carl-Johan Jürss, Chefsmäklare, LRF Konsult. Trots att priset på mark, historiskt, stått sig bra även i tider av ekonomisk oro, befinner vi oss nu på prisnivåer som inte kan hålla emot den vikande lönsamheten. Vi har helt enkelt nått en brytpunkt där avkastningen hamnat för långt ifrån marknadsvärdet oavsett markanvändning, säger Carl-Johan Jürss.

Årets prisförändring skiljer sig mellan de olika regionerna och priserna på de bördigaste jordarna uppvisar den minsta förändringen. Den största påverkan sker inom de regioner med medelgoda till sämre typer av åkermark där priset sjunker med 4-7 procent.

Prognos för 2013 – fortsatt efterfrågan på åkermark men till andra priser
Efterfrågan på åkermark kommer även fortsättningsvis att vara stor, generellt sett, men framförallt i de områden där de bästa jordarna finns. Fortfarande kommer andra faktorer än rent avkastningsmässiga att påverka prissättningen, till exempel behovet av större spridningsarealer, effektivt utnyttjande av maskinpark eller alternativa användningsområden.

– Vi ser också en ökad splittring av priserna, framförallt på lokal nivå, och som en direkt följd av att rationaliseringen inom jordbruket kommit olika långt regionalt/lokalt. Fortfarande finns det många som är beredda att betala ett högt pris för mark när tillfälle ges och inte minst om den ligger i direkt anslutning till köparens fastighet, säger Jimmy Larsson, Segmentschef Lantbruk, LRF Konsult.

Vilken påverkan de förändrade EU-stöden kommer att få på åkermarkspriserna är svårt att bedöma i nuläget. Med största sannolikhet kommer dock prispåverkan att vara negativ då stödnivåerna ser ut att bli lägre än tidigare.

– Vi tror att priserna kommer att fortsätta gå ner under 2013, vilket vore hälsosamt ur en allmänekonomisk synvinkel och för lantbruket som helhet, säger Carl-Johan Jürss.

För mer information kontakta:

Carl-Johan Jürss, Chefsmäklare, LRF Konsult, 08-700 20 14, carl-johan.jurss@lrfkonsult.se

Jimmy Larsson, Segmentschef Lantbruk, LRF Konsult, 08-700 20 13, jimmy.larsson@lrfkonsult.se

Om materialet

Siffrorna bygger på de förmedlingsuppdrag som LRF Konsults mäklare haft under det senaste året. Endast objekt som godkänts för statistik finns med (runt 5 % av uppdragen gallras bort).

För åkermarkspriserna används samma indelning som används för EU:s Gårdsstöd vilket innebär fem regioner. Sedan 2009 samredovisas region 1 och 2 för att få ett tillförlitligare och mer rättvisande underlag då urvalet för region 1 är litet. Region 5 är uppdelad i två kategorier, en utanför Norrland och en som enbart omfattar Norrland. Indelningen bygger på avkastning per hektar, där region 1 ger högst avkastning. Statistiken omfattar marknadsmässiga fastighetsaffärer, vilket innebär att de har varit utbjudna på den öppna marknaden.

Prisutveckling per region helåret 2012

Prisutv per region

Åkermark delas in i fem olika kategorier som kallas regioner utifrån den avkastningen marken ger per hektar. Region 1 ger den bästa avkastningen och region 5 ger den lägsta avkastningen. Norra Sverige består genomgående av region 5, medan samtliga regioner finns representerade nedanför Dalälven.

kartaRegion 1 och 2: 206 760 kr/Ha, - 1 %
Prisstatistiken omfattar åkermark i Skåne, Västra Götaland, Östergötland, Södermanland, Västmanland, Stockholm och Uppsala.

Region 3: 104 585 kr/Ha, - 4 %
Prisstatistiken omfattar åkermark i Skåne, Blekinge, Halland, Kalmar, Gotland, Västra Götaland, Östergötland, Örebro, Södermanland, Stockholm, Västmanland och Uppsala.

Region 4: 63 373 kr/Ha, - 6 %
Prisstatistiken omfattar åkermark i Skåne, Halland, Kronoberg, Kalmar, Gotland, Västra Götaland, Jönköping, Östergötland, Värmland, Örebro, Västmanland, Uppsala, Stockholm, Dalarna och Gävleborg.

Region 5 utom Norrland: 42 501 kr/Ha, - 7 %
Prisstatistiken omfattar åkermark i Skåne, Blekinge, Halland, Kronoberg, Kalmar, Västra Götaland, Jönköping, Östergötland, Värmland, Örebro och Dalarna

Region 5, Norrland: 16 615 kr/Ha, - 6 %
Prisstatistiken omfattar åkermark i Gävleborg, Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten.

tabell