Stigande priser på åkermark, i hela Sverige

När LRF Konsult, Sveriges största fastighetsmäklare av jord- och skogsfastigheter, summerar statistik över förmedlad åkermark 2015, visar statistiken att priset fortsatt stiga i alla bördighetsklasser över hela landet. Detta trots att lantbrukarnas upplevda lönsamhet har fortsatt minska under året.

När LRF Konsult, Sveriges största fastighetsmäklare av jord- och skogsfastigheter, summerar statistik över förmedlad åkermark 2015, visar statistiken att priset fortsatt stiga i alla bördighetsklasser över hela landet. Detta trots att lantbrukarnas upplevda lönsamhet har fortsatt minska under året.

- Sveriges lantbrukare upplever att lönsamheten generellt har fortsatt att minska* och förändringar av gårdsstöd har genomförts som i teorin bör påverka priset på viss typ av åkermark. Trots detta har marknaden betalat mer för åkermark under 2015, jämfört med 2014. Den låga räntan är en viktig orsak till detta, berättar Markus Helin, Chefsmäklare på LRF Konsult.

År 2015 steg det genomsnittliga åkermarkspriset i Sverige till 117 000 kr per hektar. Det motsvarar en ökning med 4 % jämfört med 2014. Genomsnittspriset skiljer sig dock avsevärt mellan olika bördighetsklasser.

– I delar av Skåne och Östergötland finner vi den mest bördiga åkermarken, region 1. Åkermark av detta slag är marknaden beredd att betala allra mest för. Genomsnittpriset har under 2015 ökat till 305 000 kr/hektar med toppnivåer i Skåne som överstiger 400 000 kr/hektar. Det motsvarar en ökning om 2 % jämfört med 2014 och är det högsta uppmätta medelvärde sedan LRF Konsult startade sina mätningar av åkermarksprisers utveckling. Man kan därmed konstatera att de förändringar som genomförts för gårdsstöd hitintills inte påverkat prisbilden i negativ riktning, säger Markus Helin.

Den bördiga marken i region 2 som innefattar delar av Skåne, Västra Götaland, Östergötland, Södermanland, Västmanland och delar av Mälardalen fortsatte att stiga med 9 % till 163 000 kr/hektar, vilket också utgör det högsta uppmätta medelvärdet.

Den åkermark i Sverige som har sådan bördighetsklass att marken hamnar i region 3, återfinns i stora delar av landet från Skåne och upp till Uppsala. Under 2015 har marknaden i genomsnitt värderat denna åkermark till 112 000 kr/hektar vilket utgör en liten ökning med 1 %.

I region 4 betalade marknaden i genomsnitt 69 000 kr/hektar som motsvarar en ökning med 8 procent. Denna typ av åkermark finns från Skåne upp till Gävleborg och delar av Dalarna.

- Den mindre bördiga marken i södra Sverige, region 5 utom Norrland, steg 9 % till ett genomsnittspris om 51 000 kr. Variationen i prisnivå för denna typ av åkermark är kraftig. Norr om Gävleborg och delar av Dalarna faller all åkermark in i region 5. Åkermark i denna del av Sverige har stigit hela 39 % vilket innebär en genomsnittlig köpeskilling om 22 000 kr/hektar. Att marknaden justerar upp priset för denna typ av åkermark efter en tid av sjunkande priser känns helt normalt menar Markus Helin. Flertalet stora fina gårdar längs Norrlandskusten har överlåtits under 2015, med åkermark som marknaden värderat högre än tidigare, berättar Markus Helin.

- LRF Konsults statistik visar också att de som sålt åkermark i genomsnitt varit 64 år och de som köpt marken är 50 år. Att medelåldern är så pass hög för köpare av åkermark förklaras av att 76 % av åkerarealen är tillköp till redan befintligt lantbruk medan de som köper åkermark för första gången utgör 24 % av alla köp. Femårssnittet för nyetablering är 14 % vilket innebär att fler nyetablerat på senare år. Den låga räntan gör att det är lättare att få ihop kalkylen. Därtill kan stöd till unga jordbrukare och startstöd i landsbygdsprogrammet vara bidragande till att nyetablering ökar ,kommenterar Markus Helin.

Prognos för 2016
Efterfrågan på bördig åkermark kommer fortsättningsvis vara stor. Det svåra läget för mjölkbönder har påverkat prisbilden för produktionsanläggningar med mjölkinriktning men det går inte att se att åkermarkspriser har påverkats. Åkermarkens avkastning kommer fortsatt vara en mycket viktig faktor för prisbilden, men även andra faktorer som alternativa användningsområden och effektivt utnyttjande av maskinpark spelar in. För den enskilda åkermarksaffären spelar intresset från närliggande lantbrukare mycket stor roll. Det historiskt låga ränteläget borgar för fortsatt stabil marknad. LRF Konsults helhetsbedömning är stabil prisbild med fortsatt stor spridning kring medelvärdet.

Ladda ner prisstatistiken för Åkermarkspriserna genom att fylla i formuläret här bredvid.

Talespersoner Åkermarkspriser 2015>>

För mer information kontakta
Markus Helin, Chefsmäklare, LRF Konsult, 08-700 20 14, markus.helin@lrfkonsult.se
Jimmy Larsson, Segmentschef Skog & Lantbruk, LRF Konsult, 08-700 20 13, jimmy.larsson@lrfkonsult.se

Åkermarkspriser för olika regioner
LRF Konsult delar in åkermark i fem olika kategorier där åkermarkens avkastningsförmåga, istället för geografiskt läge, styr vilken region åkermarken hamnar i. I region 1 finner vi den mest bördiga marken och i region 5 den minst bördiga marken.

Om materialet
Siffrorna bygger på de förmedlingsuppdrag som LRF Konsults fastighetsmäklare haft under det senaste året. Endast objekt som godkänts för statistik finns med (runt 5 % av uppdragen gallras bort).

För åkermarkspriserna används samma indelning som används för EU:s Gårdsstöd till och med 2014, vilket innebär fem regioner. Region 5 är uppdelad i två kategorier, en utanför Norrland och en som enbart omfattar Norrland. Statistiken omfattar marknadsmässiga fastighetsaffärer, vilket innebär att de har varit utbjudna på den öppna marknaden och avser bara priset för åkermark utan t.ex. byggnader och skog.

Regioner*Lantbruksbarometern 2015, höstsiffror

Prisutveckling per region helåret 2015
Region 1: 305.000 kr/ha, +2 %
Prisstatistiken omfattar åkermark i Skåne och Östergötland.

Region 2: 163.000 kr/ha, +9 %
Prisstatistiken omfattar åkermark i Skåne, Västra Götaland, Östergötland, Södermanland, Västmanland, Stockholm och Uppsala.

Region 3: 112 000 kr/ha, +1 %
Prisstatistiken omfattar åkermark i Skåne, Blekinge, Halland, Kalmar, Gotland, Västra Götaland, Östergötland, Örebro, Södermanland, Stockholm, Västmanland och Uppsala.

Region 4: 69.000 kr/ha, +8 %
Prisstatistiken omfattar åkermark i Skåne, Halland, Kronoberg, Kalmar, Gotland, Västra Götaland, Jönköping, Östergötland, Värmland, Örebro, Västmanland, Uppsala, Stockholm, Dalarna och Gävleborg.

Region 5 utom Norrland: 51.000 kr/ha, +9 %
Prisstatistiken omfattar åkermark i Skåne, Blekinge, Halland, Kronoberg, Kalmar, Västra Götaland, Jönköping, Östergötland, Värmland, Örebro och Dalarna

Region 5, Norrland: 22.000 kr/ha, 39 %
Prisstatistiken omfattar åkermark i Gävleborg, Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten.

Reala åkermarkspriser, kr/hektar från 2003-2015

Diagram

Tabell