Trots vikande lönsamhet för lantbrukare stiger priset på åkermark!

Många är de rapporter som belyser lönsamhetsproblematiken för lantbrukare. Trots detta steg priset på åkermark 2014 med fyra procent på riksnivå enligt färsk statistik från LRF Konsult, Sveriges största fastighetsmäklare av jord- och skogsfastigheter.

Många är de rapporter som belyser lönsamhetsproblematiken för lantbrukare.  Trots detta steg priset på åkermark 2014 med fyra procent på riksnivå enligt färsk statistik från LRF Konsult, Sveriges största fastighetsmäklare av jord- och skogsfastigheter. Skillnader i åkermarkens avkastningsförmåga gör att prisdifferensen i olika delar av landet är oerhört stor. Den mest bördiga marken i Skåne toppar ca 450.000 kr/ha medan genomsnittspriset i Norrland är 16.000 kr/ha.

I Sverige steg år 2014 priset på åkermark 4 % räknat på riket som helhet. Förra årets prisförändring skiljer dock rejält mellan de olika regionerna.

– I delar av Skåne och Östergötland, region 1, har priserna de senaste fem åren ökat med 50 %, vilket nu planas ut. Under 2014 har prisnivån ökat med en procent och marknaden betalar i genomsnitt 298 000 kr för en hektar åkermark. Efter flera år av kraftigt stigande priser och förändringar i systemet för gårdsstöd orkar helt enkelt inte priserna upp mer än en procent, säger Markus Helin, Chefsmäklare på LRF Konsult.

Den bördiga marken i region 2 som innefattar delar av Skåne, Västra Götaland, Östergötland, Södermanland, Västmanland och delar av Mälardalen steg 11 procent 2014 till 150 000 kr/ha medan åkermarken i region tre är upp två procent till 105.000 kr/ha. I region 4 betalar man i genomsnitt  65,000 kr/ha, en ökning med 19 procent. Att priserna i den mindre bördiga åkermarken i region 5 inte har stigit samt att prisbilden för regionen 5 enbart i Norrland är ner 9 procent till genomsnitt 16 000 kr/ha är inte förvånande. Åkermark i dessa regioner, med mindre bördig mark, är inte alltid anledningen till ett fastighetsköp. I försäljningen kan exempelvis skogsmark och byggnader ingå, vilket kan medföra att just åkermarken ”följer med i köpet”, säger Markus Helin.

LRF Konsults statistik visar också att det i huvudsak är män som köper åkermark och dessa män äger redan åkermark sedan tidigare. Hela 77 procent av den åkermark LRF Konsult förmedlade 2014 köptes av män. Vidare visar statistiken att 75 procent av åkerarealen är tillköp till befintligt lantbruk och 25 procent av åkerarealen är köp för nyetablering. Då har ändå andelen nyetableringar ökat jämfört mot tidigare, antagligen p.g.a. det låga ränteläget som gör det mer gynnsamt att nyetablera menar Markus Helin.

Prognos för 2015
Efterfrågan på bördig åkermark kommer fortsättningsvis vara stor men vi kommer se regionala avvikelser. Att mjölkpriset är så pass lågt som det är vilket påverkar lönsamheten för mjölkgårdar kan t.ex. ge regionala effekter även på åkermarkspriser. Åkermarkens avkastning kommer fortfarande vara den enskilt viktigaste faktorn för prisbilden, men även andra faktorer som alternativa användningsområden och effektivt utnyttjande av maskinpark spelar in. Utformningen av det nya gårdsstödssystemet som inte ännu är helt klart påverkar idag prisbilden samt kommer även år 2015 att så göra. Det historiskt låga ränteläget borgar för fortsatt stabil marknad och LRF Konsults helhetsbedömning är stabil prisbild med regionala avvikelser.

Ladda ner
Åkermarkspriser - helår 2014 (ppt)
Talespersoner Åkermarkspriser 2014 (pdf)

För mer information kontakta
Markus Helin, Chefsmäklare, LRF Konsult, 08-700 20 14, markus.helin@lrfkonsult.se
Jimmy Larsson, Segmentschef Lantbruk, LRF Konsult, 08-700 20 13, jimmy.larsson@lrfkonsult.se

Åkermarkspriser för olika regioner
LRF Konsult delar in åkermark i fem olika kategorier där åkermarkens avkastningsförmåga, istället för geografiskt läge, styr vilken region åkermarken hamnar i. I region ett finner vi den mest bördiga marken och i region fem den minst bördiga marken.

Om materialet
Siffrorna bygger på de förmedlingsuppdrag som LRF Konsults fastighetsmäklare haft under det senaste året. Endast objekt som godkänts för statistik finns med (runt 5 % av uppdragen gallras bort).

För åkermarkspriserna används samma indelning som används för EU:s Gårdsstöd till och med 2014, vilket innebär fem regioner. Region 5 är uppdelad i två kategorier, en utanför Norrland och en som enbart omfattar Norrland. Statistiken omfattar marknadsmässiga fastighetsaffärer, vilket innebär att de har varit utbjudna på den öppna marknaden och avser bara priset för åkermark utan t.ex. byggnader och skog.

RegionerPrisutveckling per region helåret 2014
Region 1: 298 000 kr/ha, +1 %
Prisstatistiken omfattar åkermark i Skåne och Östergötland.

Region 2: 150 000 kr/ha, +11 %
Prisstatistiken omfattar åkermark i Skåne, Västra Götaland, Östergötland, Södermanland, Västmanland, Stockholm och Uppsala.

Region 3: 105 000 kr/ha, +2 %
Prisstatistiken omfattar åkermark i Skåne, Blekinge, Halland, Kalmar, Gotland, Västra Götaland, Östergötland, Örebro, Södermanland, Stockholm, Västmanland och Uppsala.

Region 4: 65 000 kr/ha, +19 %
Prisstatistiken omfattar åkermark i Skåne, Halland, Kronoberg, Kalmar, Gotland, Västra Götaland, Jönköping, Östergötland, Värmland, Örebro, Västmanland, Uppsala, Stockholm, Dalarna och Gävleborg.

Region 5 utom Norrland: 46 000 kr/ha, +0 %
Prisstatistiken omfattar åkermark i Skåne, Blekinge, Halland, Kronoberg, Kalmar, Västra Götaland, Jönköping, Östergötland, Värmland, Örebro och Dalarna

Region 5, Norrland: 16 000 kr/ha, -9 %
Prisstatistiken omfattar åkermark i Gävleborg, Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten.

Reala åkermarkspriser

Reala åkermarkspriser

Åkemarkspriser statistik