Marknaden för skogsmark har stabiliserats under 2014

Den nedåtgående trenden är bruten. Marknaden för skogsmark har stabiliserats under 2014 visar statistik från Sveriges största fastighetsmäklare av jord- och skogsfastigheter, LRF Konsult.

Prisutvecklingen i kombination med dagens låga ränteläge gör skogsmark till ett riktigt intressant investeringsalternativ.

Genomsnittspriset 2014 för skogsmark i Sverige var 372 kr/m³sk (skogskubikmeter). Det är en ökning med en procentenhet jämfört med 2013 och det är framförallt andra halvåret 2014 som gör att vi kan skriva att trenden med prisnedgång generellt är bruten, säger Markus Helin, Chefsmäklare på LRF Konsult.

Den tidigare kraftiga prisnedgången i norra Sverige har i kustnära område avstannat och vänt till uppgång medan prisnivån i norra Norrlands inland är fortsatt ner. Sammantaget ger det en uppgång med 2 % i norra Sverige till 249 kr/m³sk. I orsakerna ligger att det i de kustnära städerna finns fler spekulanter, är närmare till industrier, samt att tillväxten generellt är högre.

I mellersta Sverige har priserna sjunkit två procent till 379 kr/m³sk. En tendens vi såg vid halvårskiftet för denna del av Sverige var att kapitalstarka köpare som ser skog som en god investering i mindre utsträckning agerat på marknaden. Senare delen av 2014 är dock känslan att intresset återigen börjar gro för skogsfastigheter även i mellersta Sverige.

I södra Sverige har skogsmark stigit i genomsnitt tre procent till 538 kr/m³sk. I denna del av Sverige har skogsägaren under 2014 fått bäst betalt för sitt virke vilket ger köparen en bättre kalkyl som i sin tur gör att man kan betala lite mer. En hög urbaniseringstakt samt möjligheter att finna andra användningsområden för sin mark är orsaker som bidrar till utvecklingen.

Skog är en bra investering
I backspegeln ser vi två år, 2012 och 2013 med sjunkande skogsmarkspriser. Förvisso bröts trenden 2014 men uppgången för riket i helhet om en procent innebär att man fortfarande generellt köper skogsmark i Sverige idag till lägre nivåer jämfört med toppnivån 2011.

– Vi har ett historiskt lågt ränteläge i Sverige idag och Riksbankens räntebana vittnar om att tron är att ränteläget under hela 2015 kommer vara fortsatt lågt. Förutom att det ger låg ränta på banklån är också avkastningen på räntebärande placeringar av olika slag låg. Skog växer dock i samma takt, oavsett ränteläge. Detta gör att investering i skog idag är ett bra alternativ till placeringar med låg risk. Generellt ger tillväxten i skogen idag en bättre avkastning än andra jämförbara alternativ, menar Markus Helin.

Befintliga skogsägare fortsätter investera i skog. Andelen tillköp, där fastighetsägaren köper mer skogsmark och därmed utökar sin areal, utgör 60 % av de affärer LRF Konsult förmedlat 2014. Den redan etablerade skogsägaren som ofta är lågt belånad och som får en mer rationell brukningsenhet kan också ofta betala lite mer, med bibehållen lönsamhet, jämfört med den som köper skog för första gången.

- Den som är skogskunnig, alternativt tar hjälp av rådgivare, kan idag göra en bra affär säger Markus Helin men tillägger att skog är så mycket mer än bara siffror. Jakt, fiske, bär, svamp, rekreation och känslan av att äga skog är också ett skäl att investera i skog och dessutom faktorer som påverkar värdet.

Prognos för framtida prisutveckling
Vi ser framför oss ett år med en fortsatt stabil marknad där köpare och säljare finner varandra. Bedömningen av skogsmarksprisernas riktning under 2015 är en svag uppåtgående trend. Den låga räntan är en stor orsak till denna tro, liksom att skogsägarna själva tror på stigande priser (Källa: Skogsbarometern 2014). Skogskonjunkturen kom under 2014 inte riktigt igång som LRF Konsult med flera bedömare förväntade sig. Om konjunkturen tar fart med bl.a. stigande virkespriser som effekt kommer skogsmarkspriserna påverkas än mer i positiv riktning.

Om prisstatistiken för skogsmarkspriser
LRF Konsult är Sveriges största fastighetsmäklare av skogs- och lantbruksfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på genomsnittspriset på skogsmark för de fastigheter som förmedlats via LRF Konsults mäklare under perioden 1-jan till 31-dec 2014. Statistiken redovisas på riksnivå, uppdelat i tre regioner samt på detaljnivå i tio geografiska områden.

Skogsmarkspriser helår 2014

Skogsmarkspriser helår 2014

Att ladda ner
Skogsmarksprisers utveckling - helår 2014>>
Talespersoner Skogsmarkspriser>>

För mer information kontakta:
Markus Helin, Chefsmäklare, tel: 08-700 20 14, markus.helin@lrfkonsult.se
Linda Ternstedt, Kommunikationsansvarig, tel: 08-700 20 33, linda.ternstedt@lrfkonsult.se