Historiskt stor prisskillnad på skogsmark mellan norra och södra Sverige

När LRF Konsult, Sveriges största fastighetsmäklare av skogsfastigheter, summerar 2016 års försäljningar visar statistiken att priset på skogsmark stigit till högsta priset någonsin i södra Sverige medan priset sjunkit i mellersta och norra Sverige.

- I södra Sverige har prisbilden för skogsmark på ett år ökat med 5,6 procent och genomsnittspriset är nu 600 kr/m³sk (skogskubikmeter) enligt årets statistik. Det är det högsta genomsnittspris vi någonsin uppmätt sedan vi startade våra mätningar 1995, säger Markus Helin, chefsmäklare på LRF Konsult.

Företag med verksamhet relaterad till skogsindustri har utvecklats positivt på börsen under 2016. Stora investeringar genomförs i massa- och pappersindustrin och konsolideringen av sågverksindustrin fortsätter. I kombination med en stark dollarkurs får svenska sågverk en konkurrensfördel på stora delar av den globala marknaden. Byggnation av trähus har ökat på ett flertal viktiga marknader, ränteläget har varit lågt en längre tid och skogsägare ser optimistiskt på framtiden. Detta visar sig i priset på skogsmark i södra Sverige där marknaden är riktigt het med genomsnittspriser som aldrig varit högre och med toppnoteringar över 800 kr/m³sk.

- Det låga utbudet av skogsfastigheter till salu i en marknad med stor efterfrågan som i södra Sverige, skapar ett köptryck som driver upp priserna. Av Skogsbarometern 2016 framgår att 65 procent av skogsägarna i Götaland anser att skog är en lönsam investering och flertalet skulle investera i ytterligare skog om möjlighet gavs. Denna optimism i kombination med en hög befolkningstäthet och det faktum att mark är en begränsad tillgång, är stora anledningar till att prisbilden är hög i södra Sverige.

I mellersta Sverige har prisbilden de senaste åren vandrat både upp och ner och riktningen 2016 var negativ med en nedgång om 3,8 procent vilket ger ett medelpris om 393 kr/m³sk. De olika delmarknaderna i mellersta Sverige skiljer sig avsevärt från varandra. I tätortsnära områden, inte minst kring Mälardalen, kan ibland exploateringsvärden utgöra en betydlig del av en skogsfastighets värde vilket kan skapa lokala fluktuationer i prisbilden.

- Trots spirande optimism har prisbilden fortsatt ner något i norra Sverige och genomsnittspriset är nu 243 kr/m³sk vilket motsvarar en nedgång med 2.7 procent. Även i norra Sverige förekommer stora regionala skillnader som bl.a. beror av bonitet (tillväxttakt) och avstånd till industrier. Trots nedgången upplever vi marknaden som stabil, inte minst hela Norrlands kustland där priser över 350 kr/m³sk är inte ovanligt, säger Markus. Den som är beredd att investera 3 Mkr får nu i genomsnitt hela 139 hektar skogsmark med ett virkesförråd om 12 400 m³sk i norr och endast 33 hektar med ett virkesförråd om 5000 m³sk i söder. Även om varje kubikmeter är värd mer i söder är det en anmärkningsvärt stor skillnad, menar Markus Helin.

- Det har alltid varit en skillnad mellan norr och söder men de senaste 5-6 åren har skillnaden ökat väldigt mycket. Prisbilden i norra Sverige och delar av mellersta Sverige är nu mycket attraktiv för köpare, förklarar Markus.

Prognos för framtida prisutveckling

Det är mycket vanligt att den som redan äger skog köper mer skog. Den typen av tillköp utgör 65 procent av LRF Konsults förmedlingar 2016 och tillköpet gör man på den ort där man redan idag äger skog. De som köper skog för första gången, de s.k. nyetablerarna har ökat de senaste tio åren, bl.a. på grund av det låga ränteläget som gjort det lättare att komma in på marknaden. Låga räntor och fortsatt stort intresse att investera i skog torde innebära ytterligare nyetableringar. I delar av norra samt även delar av mellersta Sverige är prisbilden så pass attraktiv nu att LRF Konsult utfärdar köpläge.

Trots den höga prisbilden i Södra Sverige tror LRF Konsult att prisbilden kan hålla i sig och rent av öka ytterligare. Då priserna är så pass höga har risken med en investering ökat och köpare uppmanas dels att tänka långsiktigt, samt ta hjälp att utföra en förvärvskalkyl före köp, för att säkerställa långsiktig lönsamhet.

Ladda ner material

Klicka här bredvid för att ladda ner hela rapporten för Skogsmarkspriser 2016 samt presstalespersoner.

Se filmen om Skogsmarkspriserna 2016

Om prisstatistiken för skogsmarkspriser

LRF Konsult är Sveriges största fastighetsmäklare av skogs- och lantbruksfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på genomsnittspriset på skogsmark för de fastigheter som förmedlats via LRF Konsults fastighetsmäklare under perioden 1-jan till 31-dec 2016. Statistiken redovisas på riksnivå, uppdelat i tre regioner samt på detaljnivå i tio geografiska områden.

Skogsmarkspriser helår 2016

För mer information kontakta:

Markus Helin, Chefsmäklare, tel: 08-700 20 14, markus.helin@lrfkonsult.se

Anna Burlage Sjöberg, Pressansvarig tel: 08-700 20 10, anna.sjoberg@lrfkonsult.se

LADDA NER MATERIAL - SKOGSMARKSPRISER 2016

Hela rapporten>>

Presstalespersoner>>