Historiskt stor skillnad mellan värdet av skogsmark i norr och söder!

När LRF Konsult, Sveriges största fastighetsmäklare av skogs- och lantbruksfastigheter, summerar första halvårets försäljningar visar statistiken att priset på skogsmark stigit i södra- och mellersta Sverige men sjunkit i norr. Skillnaden mellan skogsmarkspriser i norr och söder har aldrig varit större.

Genomsnittspriset för skogsmark i Sverige har ökat första halvåret 2015 med 3.2 % till 383 kr/m³sk (skogskubikmeter). I södra Sverige visar LRF Konsults statistik att marknaden i genomsnitt betalat 549 kr/m³sk vilket är en ökning med 2.1 % jämfört med 2014 års genomsnittspris. Den största ökningen står mellersta Sverige för där marknaden betalat i genomsnitt 409 kr/m³sk för beskogad mark, en ökning med hela 8 %.

- Marknaden har här justerat upp prisnivån efter en tids tidigare mindre prisnedgång och LRF Konsults fastighetsmäklare vittnar om ett kännbart större intresse för skogsfastigheter i området, säger Markus Helin, Chefsmäklare på LRF Konsult.

Att skogsägaren får lite mer betalt för råvaran i framförallt södra och mellersta Sverige har bidragit till prisuppgången liksom det i norr håller nere priserna att priset för råvaran, däribland virkespriserna, inte rört sig nämnvärt. Priset för skogsmark i norra Sverige har nämligen sjunkit första halvåret 2015 till 243 kr/m³sk, en nedgång med 2 %. Man bör dock känna till dels att de flesta försäljningar i norr sker Q3 och Q4 samt att priset på skogsmark skiljer sig mellan olika regioner, inte minst i norr där norra Norrlands inland drar ner medelvärdet.

Skillnaden mellan skogsmarkspriser i norr och söder har aldrig varit så stor sedan LRF Konsult startade sin insamling av statistik. I södra Sverige får man i genomsnitt 37 hektar skogsmark med ett virkesförråd om 5500 m³sk för 3 Mkr jämfört med norra Sverige där man för samma summa får 149 hektar med ett virkesförråd om 12300 m³sk.

- Skillnaden känns inte motiverad menar Markus Helin och lägger till att det torde vara en god investering att köpa skogsmark, inte minst i norra Sverige vilket är en känsla som infunnits en tid.

- Man får generellt bra betalt för skogsmark i Sverige idag och marknaden fungerar väl, säger Markus Helin. Den låga räntan är en stor bidragande anledning till att skogsmarkpriserna hålls på en fortsatt hög nivå. Ett för marknaden lägre utbud jämfört med föregående år är också en anledning. Vidare upplever vi en större efterfrågan av stora skogsfastigheter och med reservation för regionala skillnader har kapitalstarka köpare åter fått intresse för skogsmark.

Statistiken visar vidare att andelen tillköp (där fastighetsägare utökar sitt skogsägande i nära anslutning till befintligt skogsinnehav) återigen ökar jämfört med 2014 års statistik. Detta rimmar också väl med den känsla fastighetsmäklarna inom LRF Konsult vittnar om och är en tendens som pågått under en längre tid. Den redan befintliga skogsägaren utökar gärna sitt innehav, och då helst i samma område man redan verkar i.

Prognos för framtida prisutveckling
- Vi ser framför oss en fortsatt stabil marknad där köpare och säljare finner varandra kommenterar Markus Helin. Bedömningen av skogsmarksprisernas riktning är densamma som prognosen vid ingången av året, en svag uppåtgående pristrend gällande helåret 2015 i hela landet, inklusive norra Sverige.  Om skogskonjunkturen tar fart med bl.a. stigande virkespriser som effekt kommer skogsmarkspriserna påverkas än mer i positiv riktning.

Om prisstatistiken för skogsmarkspriser
LRF Konsult har sedan 1995 producerat samt presenterat statistik bl.a. avseende utvecklingen av priset på skogsmark i Sverige. Arbetet kring statistiken har sedan 1995 varit densamma varför materialet tydligt visar variationer och trender. Prisstatistiken grundas på överlåtelser av LRF Konsult förmedlade fastigheter. I materialet ingår endast överlåtelser som varit utbjudna på öppna marknaden och avser endast skogsmark. Andra ägoslag som t.ex. åker-, betesmark och byggnader är inte med i materialet. Unikt är att såväl lagfarna överlåtelser liksom överlåtelser i form av fastighetsreglering (där en hel fastighet eller delar av skogsmark, överförs till en annan) finns med.

Så kallade generationsskiften där släkting övertar gården och överlåten köpeskilling ofta understiger marknadsvärdet är inte med i LRF Konsults material och inte heller överlåtelser i form av bodelning mm. Statistiken visar vad marknaden i genomsnitt varit beredd att betala för skogsmark. Observera att priset på skogsmark varierar kraftigt kring medelvärdet beroende av t.ex. läge, arrondering, kvalitet, vägnät, jakt mm och att statistiken därför inte skall ses som en värderingsmodell/metod för enskilda fastigheter. För värdering av enskilda fastigheter hänvisas till LRF Konsults fastighetsmäklare/fastighetsvärderare på aktuell ort. Statistiken redovisas på riksnivå, uppdelat i tre regioner. Vid varje årsskifte redovisas dessutom skogsmarkspriser på detaljnivå i tio geografiska områden.

Att ladda ner
Skogsmarkspriser halvår 2015 (pptx)>>
Talespersoner Skogsmarkspriser halvår 2015>>

För mer information kontakta:
Markus Helin, Chefsmäklare, tel: 08-700 20 14, markus.helin@lrfkonsult.se

Linda Ternstedt, chef Kommunikation, tel: 08-700 20 33, linda.ternstedt@lrfkonsult.se

Skogsmarkspriser halvår reala utveckling 10 år

Skogsmarkspriser reala utveckling