Skogsmarkspriser halvår 2013

15 år av stadig prisuppgång på skogsmark bröts när 2012 års försäljningar sammanfattades.

LRF Konsults statistik för första halvåret 2013 visar att nedgången fortsätter, men att priset på skogsmark står sig anmärkningsvärt bra i förhållande till en svag skogskonjunktur. Under första halvåret sjunker snittpriset i landet med fyra procent.

Sveriges exportfokuserade skogsindustri är mitt inne i ett stålbad som en konsekvens av en fortsatt svag bygg- och pappersmarknad. Det har lett till lägre priser på timmer och massaved för landets skogsägare. Även om priset på skogsmark inte enbart är avhängigt virkespriserna, så leder det generellt sett till färre spekulanter per objekt. Även bankerna blir försiktigare och ställer hårdare krav på återbetalningsförmåga och kontantinsats, vilket gör det svårare att nyetablera sig som skogsägare.

– Det är ändå anmärkningsvärt att skogsmark står sig hyfsat bra i pris med tanke på vilket läge skogsbranschen befinner sig i och sett till prisuppgången de senaste tio åren. Den låga räntenivån hjälper till att hålla uppe prisnivåerna. Priset på skogsmark för första halvåret 2013 ligger på 382 kr/m3sk (skogskubikmeter) på riksgenomsnittet, en real nedgång med fyra procent jämfört med 2012 års snittpris. I Norrland är nedgången störst med åtta procent, priserna i Götaland sjunker fyra procent medan nedgången är minst i Svealand där priserna endast sjunker två procent jämfört med helåret 2012, säger Axel af Petersens segmentschef skog på LRF Konsult.

Många faktorer påverkar vid en försäljning av skog och jord, vilket ställer stora krav på mäklaren.

– Fastighetens egenskaper, såsom virkesförråd, vägnät, byggnader, arrondering och jaktmöjligheter påverkar prisbilden mer nu än tidigare år. Trots att många fastighetsaffärer med skogsmark styrs av känslor är marknaden klart mer kräsen än tidigare. Det gäller att tänka igenom hur man genomför en försäljning på bästa sätt säger, säger Axel af Petersens. Vi ser tydligt att fastigheter med enbart skogsmark är eftertraktade. Ofta vill redan befintliga skogsägare utöka sitt skogsinnehav trots dagens relativt låga virkespriser. Det är uppenbart att man tror på skog och virkesproduktion som långsiktig affärsidé. Befintliga skogsägare är ofta lågt skuldsatta med möjlighet att både belåna och avverka på redan ägd skog. Klarar man finansieringen är bankräntorna just nu lägre än förräntningen genom volymtillväxt i skogen.

Prognos för framtida prisutveckling
Priset på skog hänger i stor utsträckning ihop med den allmänna ekonomiska utvecklingen och att skogsindustrins avsättning för sina produkter förbättras. Det är svårt att ge en träffsäker prognos för den närmaste tiden då marknaden troligtvis fortsätter differentieras. ”Bra” objekt betalas med höga priser och ”sämre” objekt är svårare att sälja till dagens snittpriser. LRF Konsult tror inte att prisnivån kommer stiga på kort sikt, men på några års sikt kan skog vara en fortsatt god investering. För den skogskunnige är det ett bra läge för långsiktigt lönsamma fastighetsaffärer under den närmaste tiden.

Om prisstatistiken för skogsmarksfastighetspriser
LRF Konsult är Sveriges största mäklare av skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på genomsnittspriset på skogsmark på de för jord- och skogsfastigheter som förmedlats via LRF Konsults mäklare under perioden 2013-01-01 till 2013-06-30.

Halvårs redovisas statistiken i tre geografiska indelningar då försäljningsunderlaget är mer begränsat än för helårsrapporten som redovisas i tio områden.

Skogsmarkspriser halvår 2013 (pptx)>>
Lokala talespersoner>>

 

Mer information