Framtidsfullmakt

När du inte längre kan fatta egna beslut

Framtidsfullmakt till fast pris

Just nu erbjuder vi dig upprättande av framtidsfullmakt för totalt 3 900 kr inklusive moms. Vi säkerställer att din framtidsfullmakt följer lagstiftningens komplicerade regelverk och samtidigt anpassas efter just dina önskemål och behov. Vi ser också till att hanteringen av kontrollfrågan, det vill säga vem som ser till att fullmakten efterlevs formuleras på korrekt sätt.

Erbjudandet gäller till och med 31 december 2019.

Skapa trygghet, kontroll och underlätta för omgivningen

En framtidsfullmakt är ett alternativ till förvaltare och god man. I fullmakten väljer du vem eller vilka som ska ansvarar för dina personliga och ekonomiska intressen om du blir sjuk eller av annan anledning inte längre kan fatta egna beslut.

Varför behövs en framtidsfullmakt?

Genom en framtidsfullmakt blir det möjligt att själv utse den person som ska ta hand om de personliga och ekonomiska angelägenheterna vid den framtida tidpunkt när man inte längre kan fatta egna beslut.

Många drabbas förr eller senare av något som gör det svårt att ta hand om sig själv och sin ekonomi. Tidigare har det enda alternativet varit för de anhöriga att gå igenom en lång och komplicerad process för att ordna god man och förvaltare. Men nu är det möjligt att upprätta en fullmakt vilket gör att du själv bestämmer vem som ska företräda dig om behov uppstår. Med framtidsfullmakten kan du underlätta för dina anhöriga och samtidigt få trygghet inför framtiden.

 

Framtidsfullmakt FAQ

Här listar vi några vanliga frågor som rör framtidsfullmakt. Är du fortfarande osäker kan du alltid kontakta oss.

Vad är en framtidsfullmakt?

Med en framtidsfullmakt kan du själv bestämma vem som ska ha rätt att sköta dina ekonomiska och personliga angelägenheter när du vid en framtida tidpunkt – på grund av psykisk störning, demens, sjukdom, skada eller liknande förhållanden – inte längre själv har möjlighet att fatta egna beslut. Framtidsfullmakten kan avse ekonomiska och personliga angelägenheter, men får enligt lag inte avse åtgärder inom hälso-, och sjukvård eller tandvård. Fullmakten får inte heller omfatta frågor av utpräglad personlig karaktär såsom att ingå äktenskap, bekräfta faderskap eller upprätta testamente.

En framtidsfullmakt stärker den enskildas självbestämmande och gör det möjligt att planera framtiden och behålla kontrollen över frågor som är av stor betydelse för dig som privatperson och företagare. Framtidsfullmakten är en ny form av ställföreträdarskap för vuxna – ett alternativ till god man och förvaltare.

När träder en framtidsfullmakt i kraft?

Det är enligt huvudregeln fullmaktshavaren som ska göra bedömningen huruvida det föreligger förutsättningar för att framtidsfullmakten ska träda ikraft. Fullmaktshavaren ska bedöma om fullmakten upprättats korrekt samt om fullmaktsgivaren kommit i varaktig och huvudsaklig beslutsoförmåga. Fullmaktshavaren kan begära att tingsrätten ska pröva om fullmakten har trätt i kraft. Det kan också anges som ett krav i framtidsfullmakten att ikraftträdandet ska prövas av domstol.

Vem kan vara fullmaktshavare?

För att få upprätta en framtidsfullmakt krävs det att du är över 18 år och att du i dagsläget kan ta hand kunna ta hand om dina angelägenheter.

Det kan mycket väl vara en familjemedlem såsom make/maka eller barn. Det är möjligt att utse en eller flera personer med samma eller olika behörighet.

Prata med oss om framtidsfullmakt

Boka tid nu