Bouppteckning

Vi hjälper dig med bouppteckningen

När en person avlider ska en bouppteckning upprättas. Denna ska vanligtvis förrättas inom tre månader efter dödsfallet.

Om ni redan i ett tidigt skede förstår att tiden inte kommer att räcka till kan ni ansöka om anstånd vid skatteverket. Av bouppteckningen ska framgå vilka som är dödsbodelägare och efterarvingar. Finns arvingar genom testamente ska även dessa tas med. I bouppteckningen ska samtliga tillgångar och skulder i boet redovisas.

När bouppteckningen är klar ska den registreras vid skatteverket. Efter registreringen ska ett arvskifte förrättas i de fall där det finns fler än en dödsbodelägare i boet. Ett arvskifte är en överenskommelse mellan arvingarna avseende hur arvet ska fördelas.

Fullmakt

Från det att en person avlider fram till dess att slutligt arvskifte upprättas ska boet förvaltas och utredas. Räkningar ska betalas, bostaden ska skötas och kanske även tömmas, städas och säljas. Ibland är det skönt att få hjälp med detta. Här kan vi via fullmakt från er sköta allt som ska göras.

Vad du får

Professionell rådgivning kring vad som gäller vid en bouppteckning

Upprättande av bouppteckning

Om dödsboet innehåller viss egendom t ex en fastighet kan våra vassa familjerättsjurister ge råd om bästa möjlighet att kunna överföra fastigheten till nästa generation.

Om dödsboet innehåller näringsverksamhet med underskatt kan våra jurister ge råd kring detta så att förmånligaste skattesituation kan uppnås.

Kontakta våra familjerättsjurister

Kontakta oss!