Ändrade socialavgifter för unga - igen

Den 25 mars fattade riksdagen beslut om ändrade socialavgifter för unga. Beslutet innebär att socialavgifterna för ungdomar som är 22 år eller yngre sätts ned ytterligare jämfört med idag.

För denna kategori ska endast den allmänna pensionsavgiften betalas. Samtidigt innebär beslutet att ungdomar som vid årets ingång fyllt 25 år betalar fulla socialavgifter. De nya avgiftsnivåren gäller från och med den 1 maj i år.

I vårbudgeten förslår regeringen ytterligare förändringar av socialavgiftena för unga. Avsikten är att den reducering som finns i dag ska tas bort. I ett första steg ska ungdomar som idag inte betalar fulla socialavgifter betala hela ålderpensionsavgiften samt arton tjugofemtedelar av övriga socialavgifter. I ett andra steg ska reduceringen upphöra i sin helhet (1 juli 2016). Regeringen föreslår att denna förändring ska träda i kraft den 1 augusti i år. Beslut väntas före sommaren.

För inkomstår 2015 kommer det därmed finnas tre olika regelsystem som styr uttaget av socialavgifter. Nivåerna på socialavgifterna vid olika tidpunkter och åldrar framgår av tabellen nedan.

Tabell

Nivån på arbetsgivaravgifterna styrs helt och hållet utifrån när utbetalningen sker. Utbetalas lön till en person född 1992 den 30 april är arbetsgivaravgifterna 15,49 %. Sker utbetalningen istället den 1 maj är arbetsgivaravgiften 10,21 %. Det är fullt lagligt att betala både förskotts- och efterskottslöner för att nå effekt på arbetsgivaravgifterna. Andra aspekter kan dock göra det tveksamt att betala ut förskottslön.

För enskild näringsverksamhet gäller att intäkter och kostnader hänförs till den period då dessa ska tas upp respektive dras av enligt god redovisningssed.  Om den enskilde näringsidkaren inte visar annat kommer det slutliga överskottet fördelas proportionellt över året och egenavgifter tas ut därefter.

Kan näringsidkaren visa att en viss specifik intäkt uppkom exempelvis under perioden jan – april ska egenavgifterna bestämma utifrån den procentsatsen som gällde då. För inkomst som uppkommer i samband med upprättande av inkomstdeklarationen, såsom återföring av periodiseringsfonder och expansionsfond, bör det inte gå att hävda att inkomsten är hänförlig till viss tid utan sådana inkomster ska fördelas över året.  Uttag från skogskontot torde däremot hänföras till den dag då uttaget skedde och egenavgifterna bestämmas därefter.

Kommentar
Under 2015 kan det vara svårt att beräkna uttaget av socialavgifter. För att underlätta kontrollen är det lämpligt att löner och arbetsgivaravgifter redan vid utbetalningen bokförs på separata konton efter avgiftsnivå. LRF Konsult kan hjälpa dig med detta.

Betydligt mer komplicerat kan det bli för er som är enskilda näringsidkare och det kan vara viktigt att avgöra när under året en inkomst eller kostnad uppstår. Om möjligt kan det vara lämpligt att styra dessa till rätt tidsperiod.

Kontakta oss