Använder du körjournal för företagsbilen?

Äger eller leasar ditt företag en bil för verksamheten? Tänk i så fall på att det är mycket viktigt att löpande använda en körjournal för bilens användning om du inte vill beskattas för bilförmån.

Bilförmån ska tas upp om företagets bil används för privat bruk i mer än ringa omfattning, dvs. mer än 100 mil eller fler än ett fåtal tillfällen under året (högst tio tillfällen enligt Skatteverket). Om du inte använder bilen privat (eller bara i ringa omfattning) är det i princip du som har bevisbördan för detta påstående. Skatteverket har visserligen bevisbördan för den grundläggande förutsättningen att du har möjlighet att använda bilen privat men denna bevisbörda är normalt inte svår att uppfylla för Skatteverket i de fall företaget är ett fåmansföretag eller en enskild näringsverksamhet. I dessa fall anses det närmast självklart att företagsledaren i fåmansföretaget eller den enskilde näringsidkaren har dispositionsrätt till bilen. Därför är det i realiteten du som måste visa att bilen inte används privat eller bara i ringa omfattning.

Hur ska du visa att du inte använt bilen privat eller bara i ringa omfattning? Ett bevismedel som ligger nära till hands är en noggrant förd körjournal. Denna ska föras löpande och bör enligt Skatteverket innehålla följande uppgifter: mätarställning vid årets början och slut, datum och mätarställning vid varje resas början och slut, antal kilometer, var tjänsteresan börjar och slutar, ärende samt vilka orter /företag/kontaktpersoner du besökt (behövs inte vid privata resor).

Även andra omständigheter har betydelse som bevismedel. Det kan exempelvis ha förelegat direkta hinder mot att använda bilen under delar av året. Vidare bör beaktas vilket slags bil det är fråga om, bilens utrustning, hur bilen används och omfattningen i stort av den yrkesmässiga körningen. Övriga omständigheter som beaktas är förekomsten av ett eller flera andra motorfordon i den skattskyldiges eller familjemedlemmars privata ägo, antalet körkortsinnehavare i familjen samt den skattskyldiges eller familjemedlemmarnas behov av att använda bil till och från arbetet.

Sammanfattningsvis är normalt en noggrant förd körjournal det bästa bevismedlet för att bilen inte har använts privat i mer än ringa omfattning.

Avslutningsvis ska observeras att när det gäller möjligheten för Skatteverket att påföra skattetillägg på grund av oriktig uppgift i deklarationen är det Skatteverket som har bevisbördan för att bilen har använts privat i mer än ringa omfattning. Denna bevisbörda för Skatteverket gäller även i fråga om möjligheten för Skatteverket att efterbeskatta, dvs. i de fall Skatteverket omprövar deklarationen senare än två år efter beskattningsåret.

Kommentar
Detta med bilförmån medför ofta svåra bedömningar. Det kommer ofta som en överraskning för företagaren att man helt plötsligt påförs en inkomst av bilförmån, ofta en relativt stor inkomst. Det är viktigt att man har rätt underlag så att man inte drabbas av denna stora extrainkomst. Kontakta ditt närmaste LRF Konsult-kontor så hjälper vi dig med bilen.

Kontakta oss