Är du både fåmansföretagare och skogsägare?

Som ägare av ett fåmansaktiebolag är det många skattefrågor att tänka på. Det handlar om löneuttaget storlek, där en viktig parameter är de sociala förmånerna, eventuella förmåner som ska tas ut från bolaget, exempelvis personalvårdsförmåner av olika slag, och uthyrning av lokal till bolaget. Detta är dock inkomster och förmåner som måste planeras redan innan årsskiftet.

Vad som nu är aktuellt är om du som aktieägare även ska besluta om utdelning från bolaget. Som vi skrivit tidigare har regeringen tillsatt en utredning som ska se över de s.k. 3:12-reglerna med inriktning mot ett högre skatteuttag.

Många fåmansföretagare är dessutom ägare av skog. Redan idag är det viktigt för en skatteoptimering på både kort och lång sikt att beakta beskattningen av inkomster från såväl fåmansföretaget som skogen. Framför allt ur ett mer långsiktigt perspektiv blir planeringen av skogsbeskattningen sårskilt avgörande. Med rätt planering kan många skogsägare nämligen få en stor del av inkomsten beskattad inom ramen för räntefördelning.

Även för skogsägarna finns ett förslag om ändrade regler, bl.a. förändring av bestämmelserna om räntefördelning, skogsavdrag och skogskonto. Detta aktualiserar bl.a. frågan om jag som skogsägare ska göra avverkningar innan eller efter nya regler träder ikraft.

Kommentar
Således kan konstateras att vi är på väg mot flera ändringar i skattesystemet, både positiva och negativa. Det kan vara svårt att få en överblick över vilka effekter detta kan får. Då väcks frågor som om jag ska ta utdelning nu eller ska jag istället göra en större skogsavverkning. Det är viktigt att frågorna diskuteras innan beslut tas. Kontakta din skatterådgivare för information och diskussion i frågan.

Kontakta oss