Avdrag eller inte avdrag - det är frågan

Mellan näringsidkare i allmänhet, och så även mellan dem som bedriver skogsbruk, pratas det ofta om avdrag. Ett avdrag är positivt, för det sänker skatten, så det är något de flesta gärna vill ha!

Men vad är egentligen ett avdrag och hur får man det? Det finns faktiskt flera olika svar på den frågan för det som man menar när man säger ”avdrag” kan vara ganska olika saker. Artikeln kommer att beröra reglerna för enskilda näringsidkare, dit de allra flesta skogsägare hör.

En typ av avdrag, som bara skogsägare kan få, är skogsavdraget. Det är också ett avdrag som enskilda år kan uppgå till betydande belopp och därför påverka skatten högst avsevärt. Skogsavdragsutrymme får man när man köper en fastighet med skog och det kan sedan utnyttjas när man avverkar. Skogsavdraget är en form av skattekredit som, utan ränta eller uppräkning, löper fram till den dag då skogsägaren säljer sin fastighet.

På motsvarande sätt finns ett flertal olika avdrag som gäller alla, inte bara dem som bedriver näringsverksamhet. Exempel på dessa är grundavdrag och avdrag för resor till och från arbetet. De flesta poster som minskar den inkomst som ska beskattas kallas avdrag.

Men det som ofta avses när man pratar om avdrag är vilka kostnader som är avdragsgilla i näringsverksamheten. Grundregeln är att alla kostnader som är förknippade med intäkterna får dras av. Ett exempel är motorsågen som används för avverkning, där är sambandet med intäkterna tydligt. Men alla kostnader som hör till näringsverksamheten får givetvis dras av, till exempel röjsågen som i det korta perspektivet (det aktuella året) inte genererar några intäkter. Det avgörande är att sågen används i näringsverksamheten.

Vanliga avdragsgilla kostnader för en skogsägare är köp av exempelvis arbetskläder, facklitteratur, reservdelar och bränsle, men även köp av tjänster som röjning, lön till anställda, ränta på lån som hör till näringsverksamheten samt underhåll och reparation av byggnader, markanläggningar och inventarier.

Vissa kostnader måste periodiseras, alltså delas upp på flera år, även om fakturan betalats under året. Hit hör kostnader som skogsägaren har nytta av mer än ett år, till exempel inköp av inventarier eller anläggandet av en skogsbilväg. Hur mycket som får dras av varje år beror på vad som köpts. Om man till exempel byggt en skogsbilväg ska kostnaden delas upp på 10 år. För inventarier så får man dra av 30 procent av det samlade avskrivningsunderlaget, alltså det oavskrivna värdet för samtliga inventarier i näringsverksamheten.

Vissa inventarier kan dras av direkt, antingen om de är av mindre värde eller om deras ekonomiska livslängd är max tre år. Mindre värde är i detta fall ett halvt prisbasbelopp vilket vid vårens deklaration är 22 250 kr. På samma sätt kan en tillfälligt anlagd väg, till exempel en vinterväg eller en grovbruten traktorväg, dras av direkt.

Fyrhjuling är en fråga som ofta kommer upp och även här är det helt och hållet användningen som styr. Används den så gott som uteslutande i näringsverksamheten så hör den dit men om inslaget av ”nöjesåkning” är stort så är den privat. Sedan några år tillbaka fördelar man inte en tillgång utan den är helt och hållet privat eller helt och hållet tillhörande näringsverksamheten.

Avslutningsvis kan nämnas att en amortering på ett fastighetslån inte är en avdragsgill kostnad.

Detta var lite kortfattad och allmän info om avdrag, för mer information läs Skogsägarens Företagsbok 2016 eller kontakta din skatterådgivare!

Kontakta oss