Bör uppskovsbelopp återföras?

Har du fått uppskov med beskattning av kapitalvinsten på grund av att du avyttrat en privatbostadsfastighet?

I så fall ska du ta upp en schablonintäkt om 1,67 procent av uppskovsbeloppet i din deklaration. Schablonintäkten beskattas med 30 procent och skatten blir därför ca 0,5 procent av uppskovsbeloppet (30 % x 1,67 % = ca 0,5 %).

Om du i stället för uppskov väljer att betala skatten (22 procent av vinsten) och finansierar detta med ett banklån blir detta ett billigare alternativ om bankräntan understiger 3,25 procent. Om exempelvis vinsten uppgår till 100.000 kronor blir skatten på schablonintäkten vid uppskov ca 500 kronor (0,5 % x 100.000). Väljer man i stället att skatta fram vinsten blir skatten 22.000 kronor (22 %) och räntekostnaden efter skatteavdrag på ett banklån som uppgår till 22.000 kronor blir också ca 500 kronor om räntesatsen är 3,25 procent (3,25 % x 70 % x 22.000). Med en lägre låneränta blir naturligtvis kalkylen bättre för alternativet att uppskovet skattas fram.

Mot bakgrund av det låga ränteläget som gäller för närvarande är det många som funderar på att frivilligt återföra uppskovsbelopp till beskattning för att på så sätt slippa schablonskatten och i stället betala en bankränta på ett lägre belopp.

Ett alternativ till att återföra uppskovsbelopp i årets deklaration kan vara att begära omprövning av tidigare års deklarationer för att slippa schablonskatten på uppskovet för flera år. I så fall kommer skattekontot att belastas med kostnadsränta. Begäran om omprövning måste ha kommit in till Skatteverket senast det sjätte året efter det beskattningsår man vill ha omprövat.

Tänk på att det låga ränteläget inte kommer att vara för evigt och att den dag det inte längre är fördelaktigt att ha skattat fram kapitalvinsten är det inte säkert att det finns möjlighet att åter medges uppskov (som nämnts ovan har man sex år på sig att begära omprövning hos Skatteverket).

Notera att om ersättningsbostaden avyttras med förlust blir skatteffekten på uppskovsbeloppet bättre om förlusten kan kvittas mot återfört uppskovsbelopp jämfört med att uppskovsbeloppet återförs tidigare (skatteeffekten är normalt 15 % vid kvittning jämfört med 22 % vid återföring utan kvittning). Vet man redan nu att ersättningsbostaden sannolikt kommer att säljas med förlust under de närmaste åren kan det därför vara bättre att behålla uppskovsbeloppet.

Ta kontakt med din rådgivare vid LRF Konsult om du vill diskutera din situation.

Kontakta oss