Delägare i vägsamfällighet – får jag göra avdrag för den ingående momsen?

Vanligt är att ägare av en jord- eller skogsfastighet och andra näringsdrivande fastighetsägare på landsbygden även är delägare i en vägsamfällighet.

En fråga som ofta uppkommer är om man som fastighetsägare har rätt att göra avdrag för momsen på de kostnader som uppstår i vägsamfälligheten.

I momslagen finns en specialreglering för avdragsrätten för delägare i bland annat vägsamfälligheter. Som delägare i en sådan samfällighet kan man få avdrag för momsen om fastigheten ingår i en momspliktig verksamhet, vilket exempelvis en lantbruksfastighet ofta gör. Som ägare får man dra av så stor del av momsen som motsvarar fastighetens andel i samfälligheten.

Moms som är hänförlig till en stadigvarande bostad får inte dras av. Om det på fastigheten även finns en sådan bostad kan en proportionering mellan avdragsgill respektive ej avdragsgill moms behöva göras. Några regler om hur denna proportionering ska göras finns inte utan en uppskattning får göras i varje enskilt fall.

Om man som delägare i en samfällighet drar av delar av samfällighetens moms måste man ha ett underlag som styrker avdragsrätten. Samfälligheten bör därför utfärd ett intyg som kan ligga till grund för momsredovisningen. Av intyget bör framgå samfällighetens namn, momsbeloppets storlek, beteckning på delägande fastigheten samt fastighetens andelstal i samfälligheten, momsbeloppets storlek för delägande fastighet samt vad momsen avser.

Det är inte ovanligt att samfälligheter beslutar att de delägare som har avdragsrätt för momsen ska betala ett tilläggsbelopp till samfälligheten som motsvarar avdragsgillt belopp. Anledningen till detta är att föreningen vill att kostnaderna för väghållning m.m. ska vara lika för alla delägare, oavsett om man har avdragsrätt för moms eller inte. En sådan inbetalning till samfälligheten utgör inte ingående moms för delägaren och får därför inte dras av.

En samfällighet kan även bedriva momspliktig verksamhet vilket innebär att utgående moms ska redovisas och betalas in till Skatteverket. Om samfälligheten endast tillgodoser gemensamma behov för samfällighetens fastigheter föreligger emellertid ingen momspliktig verksamhet.

Vem som ska redovisa och betala den utgående momsen beror på om samfälligheten är föreningsförvaltad, d.v.s. om det finns en för ändamålet bildad samfällighetsförening, eller om den är delägarförvaltad. Finns en samfällighetsförening är det föreningen som är skattskyldig för den utgående momsen och ska redovisa och betala denna. Är samfälligheten däremot delägarförvaltad är det delägarna som ska redovisa och betala momsen. Enligt Skatteverket ska en bedömning göras för varje fastighetsägare om denne bedriver ekonomisk verksamhet. Bedriver delägaren ekonomisk verksamhet, ska den delägaren, i sin momsredovisning, betala in sin andel av föreningens utgående moms.                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Kommentar
Gör Du rätt avdrag för moms avseende ditt delägarskap i samfällighetsföreningen? Momsredovisningen för samfällighetsföreningar och dess delägare är som framgår många gånger svår att reda ut och det kan bli så att fastighetsägaren missar momsavdrag. Har du frågor eller funderingar kring din situation kontakta då en av LRF Konsults skatterådgivare.

Kontakta oss