Enskild näringsidkare får nytt skattesystem

- optimera skatten inför övergången

I oktober 2014 lämnade den s.k. Skatteförenklingsutredningen sitt betänkande med förslag om att förenkla skattereglerna för enskilda näringsidkare och fysiska delägare i handelsbolag. Detta har nu remissbehandlats och remisstiden gick ut den 16 februari 2015. Många av utredningens förslag får beröm och vissa inslag får stark kritik.

Det är givetvis nu osäkert hur mycket som kommer att gå igenom och när de nya reglerna kan träda ikraft. Enligt bedömning från LRF Konsults Skattebyrå kommer huvuddragen i förslaget att genomföras men inte alla detaljer. Vi kan nu konstatera att förslagen är mycket omfattande och det är mycket viktigt, att med beaktande av det osäkra läget, redan nu börja anpassa sig till de nya reglerna. Du är välkommen in till oss för att få hjälp och diskussion. Här kommer några tips.

- Stora förändringar är på gång i kapitalunderlaget för räntefördelning och företagsfond (som ersätter periodiseringsfond och expansionsfond). Ett antal poster som t.ex. övergångspost och sparad räntefördelning föreslås försvinna bort och ersätts av ett nytt fastighetsvärde. Hur ser det ut för dig? Hur påverkar det din framtida strategi för räntefördelning och företagsfond?

- För periodiseringsfonder kommer de tidigare reglerna att gälla övergångsvis fram till dess 6-årsgränsen uppnåtts. Inga nya avsättningar får göras när väl de nya reglerna införts. Sistnämnda gäller också för expansionsfonden men denna föreslås bli avskattad vid övergången. Av fonden förs 60 % över till företagsfonden och är då obeskattad medan 40 % blir skattefri. Då man inte får tillbaka de 22 % man betalat i expansionsfondsskatt blir det i praktiken en ganska hög beskattning på 55 %. Expansionsfond ska därför i många fall skattas av innan de nya reglerna och detta kan hanteras på olika sätt: t.ex. omvandling till periodiseringsfond, bolagisering eller investering. Vilket passar dig?

- Skogskontot föreslås försvinna bort. Detta i kombination med att bara 40 % av inkomsten ska få sättas av till företagsfond gör att minst 60 % av inkomsten måste slutbeskattas, antingen som räntefördelning eller inkomst av näringsverksamhet. Det gör att skogsbrukaren som i princip får sin inkomst en gång per generation kommer att få problem. För den som har avverkningsmogen skog är en given fråga, mot bakgrund av förslaget, om det inte är dags att avverka innan de nya reglerna träder ikraft. Då kan man maximera avsättning till skogskonto och periodiseringsfond. Kanske något för dig?

- Ett nytt stickår (tidpunkt bakåt då alla äldre innehavs anskaffning knyts till skattemässigt) föreslås införas vilket innebär att dagens 1952 ersätts av 1996. Det innebär att inga verkliga förbättringskostnader för åren 1952 – 1995 får dras av utan istället får man använda sig av 100 % av 1996 års taxeringsvärde (Skatteverket vill ha 69 % av detta taxeringsvärde). Inga återföringar ska heller ske 1995 och tidigare. Vad betyder det för dig som går i försäljningstankar?

Kontakta oss