Försenade EU-stöd - när ska de beskattas?

Avsikten är att EU-stöden ska beslutas och utbetalas utifrån företagens produktionscykel. Det innebär att stöd som avser 2015 ska beslutas och utbetalas detta år.

Bl.a. kompensationsstöden och viss del av gårdsstöden för 2015 kommer emellertid att beslutas och utbetalas först under 2016. Frågan är nu när dessa stöd ska beskattas. 

Det finns inga särskilda skatteregler om när gårdsstöd m.m. ska tas upp till beskattning utan detta styrs av hur man bokför stöden. Redovisningsreglerna är utformade olika beroende på i vilken form företaget bedrivs (exempelvis enskild näringsverksamhet eller aktiebolag) och hur stort företaget är.

Oberoende av vilka redovisningsregler som tillämpas är utgångspunkten att gårdsstöd, kompensationsstöd och andra inkomststöd ska redovisas som intäkt det år som stödet hänför sig till även om beslut om och utbetalning av stödet sker efter räkenskapsårets utgång. Beslutet ska dock vara fattat innan bokslut och deklaration upprättas. Detta innebär att ett stöd som avser 2015 ska tas upp och beskattas 2015 även om beslut fattas och utbetalning sker först 2016.

Bl.a. företag som upprättar ett så kallat förenklat årsbokslut kan emellertid vänta med att redovisa stödet som intäkt till det år beslut om stödet är fattat.

Kommentar
Även om utgångspunkten är att stödet ska beskattas det år det hänför sig till, dvs. 2015, kan beroende på företagsform och företagets storlek redovisning och beskattning av stödet ske 2016. Det är inte enbart årets skatt som påverkas av när stöden redovisas utan även den sjukpenning- och pensionsgrundande inkomsten. Därför är det viktigt att Du kontaktar din rådgivare för att utreda hur de olika stöden ska redovisas och räta ut eventuella frågetecken.

Kontakta oss